نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار مدعو مطالعات اروپایی دانشگاه علامه طباطبایی، عضو شورای علمی گروه جامعه شناسی جهاد دانشگاهی

چکیده

در مقاله حاضر، چگونگی تعامل و تقابل زیست جهان منا (خاورمیانه و شمال آفریقا) با فرایند جهانی شدن و امپریالیسم فرهنگی و آثار آن مورد بررسی قرار گرفته است. از این رو وضعیت این منطقه راهبردی ذیل محورها و عواملی چون امپریالیسم فرهنگی سایبر، نظام اقتصاد سیاسی جهانی و توسعه­ گرایی حکم­روایی جهانی مورد بحث قرار گرفته است. به نظر نویسنده، سیاستهای فرهنگی منا در واقع صورت های گوناگونی از مواجهه زیست جهان های غیر غربی با غرب است. همچنان که برداشتهای گوناگونی از اسلام سیاسی در غرب شکل گرفته راهبردهای فرهنگی متنوعی در زیست جهان اسلامی منا پدیدار شده است.

کلیدواژه‌ها