مدیر مسئول


دکتر سید حسین موسوی رئیس مرکز پژوهش های علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه

علوم سیاسی

  • sh.moosavigmail.com

جانشین مدیرمسئول


دکتر قدیر نصری دانشیار علوم سیاسی دانشگاه خوارزمی
و
رئیس پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه

علوم سیاسی

سردبیر


دکتر حمید احمدی استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران

علوم سیاسی

جانشین سردبیر


دکتر سید جواد صالحی استادیار علوم سیاسی دانشگاه شیراز

علوم سیاسی

رئیس هیئت تحریریه


دکتر سیدعبدالامیر نبوی دانشیار گروه مطالعات منطقه ای دانشگاه تهران، تهران، ایران

علوم سیاسی

اعضای هیات تحریریه


دکتر حمید احمدی استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران

علوم سیاسی

اعضای هیات تحریریه


دکتر قدرت احمدیان دانشیار علوم سیاسی گرایش اقتصاد سیاسی دانشگاه رازی کرمانشاه

علوم سیاسی

اعضای هیات تحریریه


دکتر اصغر افتخاری استاد علوم سیاسی دانشگاه امام صادق(ع)

علوم سیاسی

  • eftekhariasggmail.com

اعضای هیات تحریریه


دکتر فرهنگ رجائی استاد گروه فلسفه سیاسی و روابط بین‌الملل دانشگاه کارلتون

علوم سیاسی

  • farhangrajaeecunet.carleton.ca

اعضای هیات تحریریه


دکتر محسن خلیلی استاد علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد

علوم سیاسی

اعضای هیات تحریریه


دکتر ارسلان قربانی شیخ نشین استاد روابط بین الملل دانشگاه خوارزمی

روابط بین الملل

  • arsalanghyahoo.com

اعضای هیات تحریریه


دکتر عبدالعلی قوام استاد بازنشسته روابط بین الملل دانشگاه شهید بهشتی

روابط بین الملل

  • s_a_ghavamhotmail.com

اعضای هیات تحریریه


دکتر سیدعبدالامیر نبوی دانشیار گروه مطالعات منطقه ای دانشگاه تهران، تهران، ایران

علوم سیاسی

اعضای هیات تحریریه


دکتر احمد نقیب زاده استاد بازنشسته علوم سیاسی دانشگاه تهران

علوم سیاسی

مدیر اجرایی


علی رستمی کارشناس ارشد ارتباطات و رسانه

  • ali.sipagmail.com

مشاور علمی


دکتر سید محمدرضا موسوی دانش آموخته دکتری علوم سیاسی و مدرس دانشگاه

علوم سیاسی

  • moosaviutgmail.com

مدیر داخلی


دکتر شهاب دلیلی دکتری علوم سیاسی

علوم سیاسی

  • shahabdaliliyahoo.com

مدیر هماهنگ کننده


فریار روح الله .

  • rfaryaryahoo.com

ویراستار انگلیسی


دکتر مهدخت ذاکری دانش آموخته دکتری روابط بین الملل

روابط بین الملل

  • mahdokht.zakerigmail.com