اسامی داوران شماره (بهار  1399)

ابراهیمی فر ، طاهره ، دانشیار روابط بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

 اسدی ، علی اکبر ، استادیار مطالعات منطقه ای در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی  

افتخاری ، اصغر ، استاد علوم سیاسی دانشگاه امام صادق ع

بستانی ، احمد ، استادیار علوم سیاسی دانشگاه خوارزمی

رجایی ، فرهنگ ، استاد دانشگاه کارلتون کانادا

زرگر ، افشین ، استادیار علوم سیاسی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

حاجی یوسفی ، امیرمحمد ، دانشیار روابط بین الملل دانشگاه شهید بهشتی  

قهرمانپور ، رحمان ، پژوهشگر ارشد امنیت بین الملل و عضو شورا ی علمی مرکز پژوهش های علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه

متقی ، ابراهیم ، استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران

مقصودی ، مجتبی ، دانشیار علوم سیاسی دانشگاه آزادا اسلامی ، واحد تهران مرکز

نبوی ، سید عبدلامیر، عضو هیأت علمی پژوهشکده مطالعات اجتماعی فرهنگی وزارت علوم ، تحقیقات و فن آوری

 نصری ، قدیر ، دانشیار علوم سیاسی دانشگاه خوارزمی

نیازی ، شهریار ، دانشیار زبان و ادبیات عرب ، دانشگاه تهران

یزدانفام ، محمود ، دانشیار روابط بین الملل ، پژوهشکده مطالعات راهبردی  

 

اسامی داوران شماره (تابستان  1399)

ابراهیمی فر ، طاهره ، دانشیار روابط بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

 احمدی ، حمید ، استاد علوم سیاسی دانشگا تهران

افتخاری ، اصغر ، استاد علوم سیاسی دانشگاه امام صادق ع

بستانی ، احمد ، استادیار علوم سیاسی دانشگاه خوارزمی

رجایی ، فرهنگ ، استاد دانشگاه کارلتون کانادا

دهشیار ، حسین ، استاد روابط بین الملل دانشگاه علامه طباطبایی

حاجی یوسفی ، امیرمحمد ، دانشیار روابط بین الملل دانشگاه شهید بهشتی

قنبرلو ، عبدالله ، دانشیار روابط بین الملل در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی  

قهرمانپور ، رحمان ، پژوهشگر ارشد امنیت بین الملل و عضو شورا ی علمی مرکز پژوهش های علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه

متقی ، ابراهیم ، استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران

مقصودی ، مجتبی ، دانشیار علوم سیاسی دانشگاه آزادا اسلامی ، واحد تهران مرکز

نصری ، قدیر ، دانشیار علوم سیاسی دانشگاه خوارزمی

نیازی ، شهریار ، دانشیار زبان و ادبیات عرب ، دانشگاه تهران

یزدانفام ، محمود ، دانشیار روابط بین الملل ، پژوهشکده مطالعات راهبردی  

 

اسامی داوران شماره (پاییز  1399)

ابراهیمی فر ، طاهره ، دانشیار روابط بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

 احمدی ، حمید ، استاد علوم سیاسی دانشگا تهران

افتخاری ، اصغر ، استاد علوم سیاسی دانشگاه امام صادق ع

بستانی ، احمد ، استادیار علوم سیاسی دانشگاه خوارزمی

رجایی ، فرهنگ ، استاد دانشگاه کارلتون کانادا

دهشیار ، حسین ، استاد روابط بین الملل دانشگاه علامه طباطبایی

حاجی یوسفی ، امیرمحمد ، دانشیار روابط بین الملل دانشگاه شهید بهشتی  

قهرمانپور ، رحمان ، پژوهشگر ارشد امنیت بین الملل و عضو شورا ی علمی مرکز پژوهش های علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه

متقی ، ابراهیم ، استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران

مقصودی ، مجتبی ، دانشیار علوم سیاسی دانشگاه آزادا اسلامی ، واحد تهران مرکز

نصری ، قدیر ، دانشیار علوم سیاسی دانشگاه خوارزمی

نیازی ، شهریار ، دانشیار زبان و ادبیات عرب ، دانشگاه تهران

یزدانفام ، محمود ، دانشیار روابط بین الملل ، پژوهشکده مطالعات راهبردی  

 

اسامی داوران شماره (زمستان  1399)

احمدی ، حمید ، استاد علوم سیاسی دانشگا تهران

افتخاری ، اصغر ، استاد علوم سیاسی دانشگاه امام صادق ع

بستانی ، احمد ، استادیار علوم سیاسی دانشگاه خوارزمی

رجایی ، فرهنگ ، استاد دانشگاه کارلتون کانادا

رضایی ، داود ، استاد یار علوم سیاسی دانشکده علوم و فنون فارابی

زیبایی ، مهدی ، استادیار روابط بین الملل ، ادانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین

دهشیار ، حسین ، استاد روابط بین الملل دانشگاه علامه طباطبایی

حاجی یوسفی ، امیرمحمد ، دانشیار روابط بین الملل دانشگاه شهید بهشتی  

قهرمانپور ، رحمان ، پژوهشگر ارشد امنیت بین الملل و عضو شورا ی علمی مرکز پژوهش های علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه

متقی ، ابراهیم ، استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران

مقصودی ، مجتبی ، دانشیار علوم سیاسی دانشگاه آزادا اسلامی ، واحد تهران مرکز

نصری ، قدیر ، دانشیار علوم سیاسی دانشگاه خوارزمی

نیازی ، شهریار ، دانشیار زبان و ادبیات عرب ، دانشگاه تهران

یزدانفام ، محمود ، دانشیار روابط بین الملل ، پژوهشکده مطالعات راهبردی  

 

اسامی داوران شماره (بهار 1400)

احمدی ، حمید ، استاد علوم سیاسی دانشگا تهران

افتخاری ، اصغر ، استاد علوم سیاسی دانشگاه امام صادق ع

بستانی ، احمد ، استادیار علوم سیاسی دانشگاه خوارزمی

رجایی ، فرهنگ ، استاد دانشگاه کارلتون کانادا

رضایی ، داود ، استاد یار علوم سیاسی دانشکده علوم و فنون فارابی

دهشیار ، حسین ، استاد روابط بین الملل دانشگاه علامه طباطبایی

خشک جان ، زهرا ، استادیار علوم سیاسی دانشگاه شهید باهنر کرمان  

صالحی ، سیدجواد ، استادیار علوم سیاسی دانشگاه شیراز

قهرمانپور ، رحمان ، پژوهشگر ارشد امنیت بین الملل و عضو شورا ی علمی مرکز پژوهش های علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه

کریمی ، غلامرضا ، دانشیار روابط بین الملل دانشگاه خوارزمی

کولایی ، الهه ، استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران  

متقی ، ابراهیم ، استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران

مقصودی ، مجتبی ، دانشیار علوم سیاسی دانشگاه آزادا اسلامی ، واحد تهران مرکز

نصری ، قدیر ، دانشیار علوم سیاسی دانشگاه خوارزمی

نیازی ، شهریار ، دانشیار زبان و ادبیات عرب ، دانشگاه تهران

یزدانفام ، محمود ، دانشیار روابط بین الملل ، پژوهشکده مطالعات راهبردی  

 

اسامی داوران شماره (تابستان 1400)

افتخاری ، اصغر ، استاد علوم سیاسی دانشگاه امام صادق ع

بستانی ، احمد ، استادیار علوم سیاسی دانشگاه خوارزمی

رجایی ، فرهنگ ، استاد دانشگاه کارلتون کانادا

عباسی ، محمد ، استاد یار مطالعات امنیتی دانشکده علوم و فنون فارابی

دهشیار ، حسین ، استاد روابط بین الملل دانشگاه علامه طباطبایی

خشک جان ، زهرا ، استادیار علوم سیاسی دانشگاه شهید باهنر کرمان  

صالحی ، سیدجواد ، استادیار علوم سیاسی دانشگاه شیراز

علیخانی ، علی اکبر ، دانشیار روابط بین الملل دانشگاه تهران

کریمی ، غلامرضا ، دانشیار روابط بین الملل دانشگاه خوارزمی

کولایی ، الهه ، استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران  

متقی ، ابراهیم ، استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران

میرترابی ، سعید ، دانشیار روابط بین الملل دانشگاه خوارزمی  

نصری ، قدیر ، دانشیار علوم سیاسی دانشگاه خوارزمی

نیازی ، شهریار ، دانشیار زبان و ادبیات عرب ، دانشگاه تهران

یزدانفام ، محمود ، دانشیار روابط بین الملل ، پژوهشکده مطالعات راهبردی  

 

اسامی داوران شماره (پاییز 1400)

احمدیان ، قدرت ، دانشیار علوم سیاسی دانشگا  رازی  

افتخاری ، اصغر ، استاد علوم سیاسی دانشگاه امام صادق ع

بستانی ، احمد ، استادیار علوم سیاسی دانشگاه خوارزمی

پورسعید ، فرزاد ، عضو هیأت علمی پژوهشکده مطالعات راهبردی

رجایی ، فرهنگ ، استاد دانشگاه کارلتون کانادا

رضایی ، داود ، استاد یار علوم سیاسی دانشکده علوم و فنون فارابی

دهشیار ، حسین ، استاد روابط بین الملل دانشگاه علامه طباطبایی

صالحی ، سیدجواد ، استادیار علوم سیاسی دانشگاه شیراز

قربانی شیخ نشین ، ارسلان ، استاد روابط بین الملل دانشگاه خوارزمی

قهرمانپور ، رحمان ، پژوهشگر ارشد امنیت بین الملل و عضو شورا ی علمی مرکز پژوهش های علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه

کریمی ، غلامرضا ، دانشیار روابط بین الملل دانشگاه خوارزمی

کولایی ، الهه ، استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران  

متقی ، ابراهیم ، استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران

مقصودی ، مجتبی ، دانشیار علوم سیاسی دانشگاه آزادا اسلامی ، واحد تهران مرکز

نصری ، قدیر ، دانشیار علوم سیاسی دانشگاه خوارزمی

نیازی ، شهریار ، دانشیار زبان و ادبیات عرب ، دانشگاه تهران

یزدانفام ، محمود ، دانشیار روابط بین الملل ، پژوهشکده مطالعات راهبردی