نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

فارغ التحصیل علوم سیاسی

چکیده

آب در متون اسلامی از اهمیت فراوانی برخوردار است. این معنی که آب مایۀ حیات جنبندگان و نباتات است یکی از معانی آیۀ شریفه: «و جعلنا من الماء کلِّ شیءٍ حیّ» و یا «واللّه خلق کلٍّ دابة من ماء» می باشد. آب همچنین به عنوان مهمترین عامل توسعه صنعتی، اقتصادی و ثبات اجتماعی و سیاسی و شکوفایی فرهنگی در تمام مراحل زندگی نقش سازنده دارد. در تاریخ مذاهب در مورد حفر چاه توسط پیامبران الهی برای تامین آب مورد نیاز مردم نمونه های فراوانی وجود دارد.امروزه بر اساس اطلاعات موجود، حجم کل آب کره زمین که منبع زندگی تمام موجودات به شمار می رود از زمان تشکیل تا کنون تقریبا ثابت و غیر قابل تغییر مانده است. از کل آب موجود در زمین تنها 2 درصد قابل شرب آن در دسترس قرار دارد. سه چهارم آبهای قابل شرب نیز به صورت یخ در قطبها محبوس و 98 درصد باقیمانده در اعماق زمین مدفون است.

کلیدواژه‌ها