نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مؤلف متن، دانشیار علوم سیاسی در دانشگاه میشیگان

2 مترجم متن

چکیده

بیشتر مردم درباره خاورمیانه بیش از این نمی دانند که عمدتا اسلامی و به گونه ای مبهم غیردموکراتیک است. در واقع، بیشتر تفکرات عوامانه و متاسفانه برخی از اندیشه های عالمانه، دو معرفت یاد شده درباره این منطقه را به هم ارتباط داده، شکل های سیاسی را در قالبهای فرهنگی جستجو می کنند. بدین ترتیب، دانشمندان سایر نقاط جهان شاید از پی بردن به این نکته که کارشناسان امور جهان عرب به موضوع اقتدارگرایی بدین طریق روی نمی کنند متعجب شوند.به بیان دقیق تر این مقاله از توضیحات مبتنی بر دکترین مذهبی یا ساختار خانوادگی اجتناب کرده، در عوض توجه خود را بر اقتصاد سیاسی، روند تکامل تاریخی حکومت و الگوهای تاثیرات متقابل حکومت – جامعه معطوف می دارد. مطالعات اخیر درباره سیاست های داخلی جهان عرب، در وهله اول دموکراتیک کردن را کانون توجه قرار داده که خود بازتاب متون بین المللی با انتشار گسترده و تاکید آن بر گذار از فرمانروایی اقتدارگراست.

کلیدواژه‌ها