نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان

چکیده

از آنجایی که فلسفه اصلی تاسیس دولت (ملت­-کشور) دو مسأله اساسی، یعنی اولا، تامین امنیت شهروندان (مردم و سرزمین) ثانیا، تحصیل منافع عمومی (رفاه و توسعه همه جانبه) می باشد، بنابراین پس از شکل گیری عناصر اصلی دولت یعنی قلمرو و مردم، حکومت و حاکمیت دولت متولد شده و بر اساس فلسفه اولی تاسیس آن اولین نهادها یعنی سازمان های نظامی­-انتظامی پدید آمده که در بعد داخلی و خارجی وارد عمل می شود. از اهداف اصلی و اولیه همه دولتها همین دو مسأله می باشد. تجلی و تکامل و تحقق این دو هدف اصلی در سیاست داخلی است که در صحنه بین المللی نیز تعقیب می شود، یعنی اصل تامین منافع ملی و امنیت ملی در سیاست خارجی، تجلی این دو نیاز اولیه داخلی دولت است. به عبارت دیگر بدون سرمایه گذاری، طرح ریزی برای رشد و هرگونه برنامه دیگر نیاز به آرامش و زمینه مطمئن در سطوح مختلف جامعه دارد که همگی در گرو تامین امنیت است. در واقع امنیت در زمره اهداف، منابع و ارزشهای اصولی و پایدار هر جامعه ای است.

کلیدواژه‌ها