نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس مسایل آب در خاورمیانه

چکیده

عوامل بروز بحران کم آبی در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا و عوامل تشدید کننده این بحران موضوع مقاله را تشکیل می دهد. بنابراین محتوای مقاله نظری دارد به کوشش های ملی، منطقه ای و بین المللی در جهت مهار بحران و همچنین استراتژی که توسط بانک جهانی در حمایت از فعالیت های امور آب و خدمات بهداشتی در کشورهای منطقه اتخاذ شده است. در این مقاله همچنین از عوامل بروز بحران کم آبی در منطقه همانند رشد سریع جمعیت، کاهش سرانه آب قابل دسترس، توزیع نامتوازن آب، خشکسالی، بهره برداری بیش از حد از منابع مطرح شده و در عین حال از عدم کارایی فنی شبکه های آب رسانی، استفاده های نابجا از آب، ضعف کارایی سازمانهای آب به عنوان عوامل تشدید کننده یاد شده است. در ادامه، مسئله کوشش های ملی، منطقه ای و بین المللی برای مهار بحران کم آبی، مسئله مشارکت مردم، افزایش سرمایه گذاری ها و بالاخره استراتژی بانک جهانی در حمایت از اجرای طرح های توسعه امور آب و خدمات بهداشتی در کشورهای منطقه آورده شده است.

کلیدواژه‌ها