نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار روابط بین الملل و پژوهشگر ارشد مرکز پژوهشهای علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه

چکیده

این مقاله به بررسی تلاش های کشور تونس برای گذار جامعه سنتی به جامعه مدرن در دوران ریاست جمهوری زین العابدین بن­ علی می پردازد که از نوامبر 1987 زمام قدرت را در این کشور به دست گرفته است. سابقه و روند آزادسازی سیاسی، وضعیت پیشرفت حقوق زنان، بررسی شاخص های توسعه انسانی در زمینه های مختلف سیاسی، اجتماعی و اقتصادی، تقویت طبقه متوسط جامعه به عنوان نیروی محرک رشد و توسعه، تلاش در جهت تقویت بنیه اقتصادی کشور، حرکت به سوی ادغام در اقتصاد جهانی و در نهایت ارتباطات جدید و انجام تحولات در سیاست خارجی تونس از جمله موضوعاتی هستند که در این مقاله مورد بررسی قرار می گیرند. سوال اصلی این است که تا چه اندازه اقدامات و استراتژیهای اتخاذ شده از سوی حکومت جدید تونس در روند پیشرفت و توسعه این کشور موثر بوده است. این تحقیق سعی دارد تا با ارایه آمار و ارقام جدید و نمودارهای موجود مصادیق این پیشرفت را مورد شناسایی قرار دهد.

کلیدواژه‌ها