نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

کارشناس ارشد روابط بین الملل از دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

وجود گرایشهای متفاوت قومی، زبانی و نژادی از جمله مسایل مهمی است که دولتمردان اسراییلی از دیرباز درگیر آن بوده اند و کوشیده اند با در پیش گرفتن راهبردهایی بافت جمعیتی و نیز فرهنگی جامعه را در کنترل داشته باشند. نویسندگان مقاله حاضر با ذکر آماری از دگرگونیهای جمعیتی به بازبینی سیاستهای اسراییل در قبال اعراب پرداخته اند و نیز پراکندگی جمعیتی و وضعیت سیاسی اقلیت های مذهبی در این کشور را بررسی کرده اند. این مطالعه نشان می دهد که چرا اعراب درون اسراییل تاکنون نتوانسته اند به نوعی هم­گرایی برسند و چه موانعی در این زمینه وجود داشته است.

کلیدواژه‌ها