نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناسی ارشد مطالعات منطقه‌ای (گرایش خاورمیانه و شمال افریقا) دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

با شکل گیری بحران سیاسی در سوریه، بازیگران منطقه­ای مطابق مقدورات و محذورات خود، همچنین با تبعیت از آموزه های واقع گرایی حاکم بر سیاست خارجی خود که مبتنی بر آموزه­های واقع گرایانه می باشد، در صدد تامین حداکثر منافع ملی خویش در ابعاد گوناگون از طریق مشارکت در بحران سوریه بوده اند. در همین راستا، پرسش اصلی نوشتار حاضر این است که نقش قدر ت های منطقه ای در تحولات سوریه چیست؟ فرضیه پژوهش این است که رقابت، تضاد منافع و دیدگاه های متعارض قدرت های منطقه ای، موجب پیچیدگی، تشدید تحولات و تداوم بحران در سوریه شده است.  مقاله حاضر با رویکرد موازنه قدرت منطقه ای انجام گرفته است. همچنین یافته های پژوهش از این امر حکایت دارد که رقابت و تعارض منافع میان بازیگران منطقه ای اثرگذار در بحران سوریه، بازی با حاصل جمع جبری صفر را ایجاد کرده است. این نوع نگاه مانع هر گونه سازش، و راه حل سیاسی برای خروج از بحران سیاسی در سوریه شده است. این امر به نوبه خود، علاوه بر پیچیدگی بیش از پیش  بحران سوریه، موجب افزایش حجم منازعاتی آن نیز شده و راه حل سیاسی برای خروج از بحران سوریه را دشوار ساخته است.

کلیدواژه‌ها