نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه یزد

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مطالعات منطقه‌ای

چکیده

سیاست خارجی هر واحد سیاسی مهمترین، مؤثرترین و چالش برانگیزترین عرصه فعالیت هر دولتی محسوب می شود. در همین راستا با نگاهی به سیاست خارجی منطقه­ ای و فرا منطقه­ ای مصر در دوران های تاریخی مختلف، فراز و نشیب های متغیری در آن می توان ملاحظه نمود. هرچند این فرازوفرودها، علل مختلفی دارد اما با یکدیگر مرتبط اند. ارزش استراتژیک مصر در نظام بین­ الملل و حتی خاورمیانه کنونی تا حد زیادی به نقش فعال آن در مسایل منطقه ­ای بستگی دارد. از آنجا که سیاست خارجی، هیچ­ گاه در خلا شکل نمی­ گیرد و عواملی چند، در تکوین آن نقش دارند، بدین منظور، نوشتار پیش رو، به واکاوی مؤلفه ­های اثرگذار بر سیاست خارجی مصر، در بازه زمانی (2015-1948) می پردازد. در مقام ریشه یابی این شاخص ها، می توان بر اساس دو معیار مادی و معنایی، این پارامترها را دسته بندی نمود. به زعم نگارنده، عناصری هم چون: موقعیت ژئوپلیتیک؛ نفوذ قدر تهای منطقه ­ای و برون منطقه ای؛ وجود منابع محدود تصمیم ­گیری در سیاست خارجی را در زمره عوامل مادی و نیز عناصری چون: دگردیسی در اهداف ملی و فراملی؛ دولت - ملت سازی ناقص؛ هویت یابی متکثر و فرهنگ سیاسی داخلی را در گروه عوامل معنایی می توان جای داد که در این پژوهش سعی می شود این عوامل مورد بررسی قرار گیرند. این پژوهش یک پژوهش تحلیلی- توصیفی است و شیوه گردآوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای- اسنادی می باشد.

کلیدواژه‌ها