نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیأت علمی گروه تاریخ دانشگاه بین‌المللی امام خمینی

چکیده

شاید در نگاه نخست مقایسه خوارج با گرو ههای سلفی- تکفیری معاصر که از نظر زمان شکل گیری حدود 14 قرن از همدیگر فاصله دارند، چندان مناسب، علمی و عملی به نظر نیاید؛ اما حقیقت این است که این گرو هها از لحاظ فکری، اخلاقی و رفتاری چنان به هم شبیه هستند که توجه هر نویسنده و محققی را به خود جلب می­کند، طوری که برخی از پژوهشگران، گرو ههای افراطی معاصر را با عناوینی همچون «نوخوارجیون » و «خوارج معاصر » نامگذاری کرده اند. البته تفاو تهایی هم در زمان و نحوه شکل گیری خوارج و گروه های سلفی- تکفیری معاصر وجود دارد اما در مقایسه با مشابهت های آنها بسیار اندک هستند. در پژوهش حاضر سعی بر این است که با استفاده از آثار و منابع موجود و بهره گیری از روش تطبیقی و تاریخی به مقایسه این گروه ها پرداخته شود و شباهت های نظری و عملی آنها مورد بررسی قرار گیرد؛ با این امید که نتایج چنین تحقیقاتی بتواند جامعه را در شناخت بهتر ودقیق­تر چنین گرو ههایی در حال و آینده یاری کندو جلوی رشد و گسترش آنها را بگیرد و جامعه را از نتایج شوم اعمالشان رها سازد. 

کلیدواژه‌ها