نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دکتری روابط بین الملل و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان

چکیده

هدف اصلی مقاله حاضر تبیین و توضیح سیاست تهاجمی عربستان در قبال یمن بر اساس رویکرد هویتی و نظریه سازه انگاری است. در این راستا به نظر می رسد سیاست خارجی عربستان فراتر از موضوع موازنه قوای منطقه ای و بیشتر تحت تاثیر هویت وهابی و سنی آن قرار دارد. این موضوع زمانی بیشتر نمایان است که سیاست عربستان را در قبال ایران شیعی و به خصوص در بحران یمن مورد بررسی قرار دهیم. در این راستا سؤال اصلی مقاله این است که تا چه میزان می توان دخالت نظامی عربستان در یمن را از چشم انداز امنیت هستی شناسی و رویکرد هویتی تبیین کرد. در پاسخ به سؤال مذکور این فرضیه مطرح می­شود که با توجه به هویت سنی و وهابی عربستان و نگرانی این کشور از گسترش تشیع و تقویت نفوذ ایران در خلیج­فارس و درنتیجه در کل خاورمیانه، می توان دخالت نظامی عربستان در یمن را بر اساس هویت و چارچوب نظری سازه انگاری تبیین کرد. درواقع این بدان معناست که کنش عربستان در قبال یمن بیشتر تحت تاثیر هویت سنی و وهابی آن قرار دارد. تحقیق حاضر مبتنی بر روش توصیفی- تحلیلی و به صورت کتابخانه ای و اینترنتی صورت گرفته است.

کلیدواژه‌ها