نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیات علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

چکیده

مقاله پیش رو درصدد است زمینه های ظهور و تحول احزاب اسلامی در ترکیه تا به قدرت رسیدن حزب عدالت و توسعه را از خلال تاکید بر تحولات سیاسی و اجتماعی این کشور مورد بررسی قرار دهد. انقلاب کمالیستی به عنوان سرآغاز ترکیه نوین، با شیفتگی به مظاهر تمدن غربی و پشت کردن به سنت های بومی، قصد داشت تا ره صدساله غرب را به شیوه ای اقتدارگرایانه طی کند. چنین رویکردی نمی توانست روشی  خودمرجع برای جامعه ترکیه باشد و به همین دلیل، گروه های سیاسی ترکیه را در یک مجموعه مشترک یعنی مخالفت با احزاب کمالیستی گردهم آورد. با از میان به درکردن رقیب دیرین، زمینه برای ظهور دموکراسی چندحزبی و حضور احزاب مختلف به ویژه احزاب اسلامی فراهم شد. این مقاله قصد دارد نگاهی به سیر تحول احزاب سیاسی اسلام گرا در ترکیه با توجه به رخدادهای سرنوش تساز در این کشور داشته باشد و به کالبدشناسی تاثیرات و سهم هریک از رخدادهای مزبور بر روند تحول احزاب سیاسی اسلام گرا و نتایج و پیامدهای جداگانه هریک از آنها و در نهایت ظهور حزب عدالت و توسعه بپردازد.

کلیدواژه‌ها