نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار روابط بین الملل دانشگاه تهران

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد مطالعات منطقه ای دانشگاه شیراز

چکیده

وجود معمای امنیت و پایداری آن، بازیگران را متوجه منطقه، تهدیدات و بی ثباتی های موجود در آن کرده است. تسلط تهدید، رقابت، اختلاف و خصومت، رقابت های تسلیحاتی و اختلافات سیاسی و ایدئولوژیک از موانع عمده شکل گیری امنیت پایدار در مناطق است. در این میان چرخه قدرت یکی از مهم ترین ویژگیهای  سیستم جهانی و منطقه ای است که تاثیر مستقیمی بر موضوع مذکور دارد. لازم به ذکر است که انواع چرخه های قدرت، سبب شکل گیری محیط های راهبردی متفاوتی خواهند شد. این محیط ها می توانند عامل فرصت یا تهدید باشند. جمهوری اسلامی ایران نیز از چنین موضوعی مستثنی نیست. از همین رو، پرسش اساسی نوشتار این است که با توجه به تهدیدات موجود در عرصه روابط بین الملل و منطقه ای و تغییر در چرخه جهانی قدرت، این تغییرات چه پیامدهایی برای ثبات استراتژیک و امنیت منطق های دارد؟ فرضیه نوشتار این است که تغییر در چرخه جهانی و منطقه ای قدرت و پیوند این دو سبب تغییر در نقشه ژئواستراتژیک جهان و شکل گیری سازه نوینی از نظم های منطقه ای با میزان متفاوتی از ثبات و بی ثباتی در شبکه های ژئوپلیتیکی، ژئواکونومیکی و ژئوکالچری می­گردد. در همین راستا، نوشتار حاضر با استفاده از روش تحلیلی- توصیفی و با تکیه بر منابع کتابخانه ای و اسنادی سعی در بررسی امنیت جمهوری اسلامی ایران در قالب متغیرهای س هگانه فوق و تحلیل میزان تغییرات چرخه جهانی و منطقه ای قدرت دارد.
 

کلیدواژه‌ها