نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی مقطع دکترا،حقوق بین الملل عمومی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استادیار گروه حقوق بین الملل، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

اعراب مقیم سرزمین‌های اشغالی فلسطین که دارای تابعیت رژیم صهیونیستی می‌باشند، دیدگاه چندان خوبی نسبت به موجودیت این رژیم نداشته و در مواردی، سلب تابعیت شده‌اند. روش تحقیق در این پژوهش به‌صورت تحلیلی و توصیفی بود. هدف این تحقیق بررسی حقوقی سلب تابعیت اعراب ساکن سرزمین‌های اشغالی بود. چنین به­نظر می‌رسد که این اقدام رژیم صهیونیستی با اصول حقوق بین‌الملل در تناقض می‌باشد. در پاسخ به سؤال تحقیق که ماهیت حقوقی سلب تابعیت اعراب 48 به چه صورت است، چنین قابل ‌بحث است که کنوانسیون‌های متعدد در سطح بین‌الملل و دیگر اسناد حقوقی و در رأس آنها اعلامیه جهانی حقوق­بشر، همگی اقدامات خودسرانه در جهت سلب تابعیت را محکوم دانسته و در شرایط خاص که اقدام دولت منجر به بی­تابعیتی نشود و همچنین آخرین راه‌حل، پذیرفته‌شده است. رژیم صهیونیستی با وجود اعطای آزادی بیان به نمایندگان عرب پارلمان، در مورد تکلیف خود نسبت به شهروندان قصور داشته و در مواردی که حتی به سبب بزهکاری اعراب، از حمایت آنان خودداری کرده و درنهایت از آنان سلب تابعیت کرده است. این اقدامات کاملاً خلاف موازین حقوق بین‌الملل بوده و نوعی اقدام تبعیض‌آمیز محسوب می‌گردد. 

کلیدواژه‌ها