نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار گروه باستان شناسی دانشگاه سیستان وبلوچستان، مدیر پژوهشکده علوم باستان شناسی دانشگاه سیستان وبلوچستان، ایران

چکیده

استفاده ابزاری از دانش باستان­شناسی منطقه خلیج­فارس در دهه­های اخیر با توجه به پتانسیل ذاتی که دارد، همواره مطرح بوده است. لیکن با نظر داشت چالش سیاسی قابل توجه منطقه خلیج­فارس در سطح جهانی و جایگاه باستان­شناسی سیاسی از منظر ناسیونالیستی دولت­های جنوبی این منطقه، واقف بودن بر اهمیت باستان­شناسی سیاسی خلیج­فارس می­تواند از اهداف این تحقیق باشد. از این رو چرایی و چگونگی منافع باستان­شناسی خلیج­فارس جهت یاری راهبرد منافع کشور مورد مطالعه قرار گرفته است. برای رسیدن به اهداف تحقیق از روش «توصیفی-تاریخی» با رویکردی تحلیلی استفاده شده است. نتیجه گویای آن بود که در صورت مطالعه روند تحولات فرهنگی گذشته خلیج­فارس با دانش باستان­شناسی و نظرداشت دیدگاه ژئوپلیتیکی با رویکردی «تاریخی- فرهنگی» و همچنین ساختارگرایانه با گرایش سیستماتیک، رشته باستان­شناسی می­تواند در جریانات سیاسی روز منطقه خلیج­فارس و به­تبع آن برای منافع ملی کشور مفید باشد.

کلیدواژه‌ها