داوران

داوران شماره 110 زمستان 1401 

سید عبدالامیر نبوی، گروه مطالعات منطقه ای، دانشگاه تهران، ایران

نوذر شفیعی، استاد گروه مطالعات منطقه ای. دانشگاه تهران. تهران. ایران.

آریابرزن محمدی، پژوهشگر مرکز پژوهش های علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه. تهران. ایران.

ولی گلی محمدی، استاد گروه روابط بین الملل، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

مهدی زیبایی، استادیار روابط بین الملل دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران.

محمد سلطانی نژاد، مدیر گروه مصر و شمال آفریقا در پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه. تهران. ایران.

و...


داوران شماره 111 بهار 1402 

علی سرزعیم، استادیار گروه موسسه آموزش عالی بیمه اکو در دانشگاه علامه طباطبائی. تهران. ایران.

ابوالفضل آنائی، دکتری علوم سیاسی گرایش جامعه شناسی سیاسی دانشگاه اصفهان و پژوهشگر مهمان در مرکز مطالعات استراتژیک خاورمیانه. تهران، ایران.

فرزانه نقدی، دانش آموخته دکترای روابط بین الملل در دانشگاه تربیت مدرس. تهران. ایران.

مجتبی شهریاری، کاندیدای دکترای علوم سیاسی ، دانشگاه تهران. تهران. ایران.

مریم پیک آذر، کاندیدای دکتری روابط بین الملل، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

حمیدرضا اکبرپور، دکتری حقوق بین الملل عمومی، پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه، تهران، ایران.

مریم خالقی نژاد، پژوهشگر مهمان مرکز پژوهش های علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه. تهران. ایران.

ویدا یاقوتی، دبیر گروه افپاک و پژوهشگر مهمان مرکز پژوهش های علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه. تهران. ایران.

و...