فرایند پذیرش مقالات

. مقالات نویسندگان صرفاً از طریق سامانه دریافت می شود.

2. مقاله ارسالی باید براساس راهنمای نویسندگان موجود در سامانۀ فصلنامه تهیه و تدوین شود.

3. در بارگذاری فایل‌های مقاله در سامانه دقت فرمایند که ضرورتاً دو فایل اصلی (مقاله بدون ذکر مشخصات  نویسنده(گان)) و فایل مشخصات (متن مقاله به‌صورت کامل به‌همراه ذکر مشخصات دقیق نویسنده(گان) در صفحۀ نخست) ارسال شود.

4. پس از تکمیل ارسال و دریافت شناسۀ ثبت، مقاله در نوبت بررسی اولیه قرار می‌گیرد.  در این مرحله، مقاله همراه با مشخصات نویسندگان موردبررسی قرار می‌گیرد؛ ازاین‌رو، ضرورت دارد که فایل مشخصاتی که توسط نویسنده در سامانه بارگذاری می‌شود، شامل متن کامل مقاله و مشخصات نویسنده(گان) باشد.

5. بازۀ زمانی بررسی اولیۀ مقاله 10 روز کاری از تاریخ ثبت مقاله توسط نویسنده است.

6. پس از بررسی اولیه، دربارۀ ارسال مقاله به داوران تصمیم‌گیری خواهد شد. در این مرحله، فایل اصلی مقاله بدون مشخصات نویسندگان بسته به موضوع برای یک داور تخصصی ارسال می‌شود. بدیهی است، درصورت عدم بارگذاری صحیح فایل‌ها در سامانه، امکان ارسال مقاله به داوری وجود ندارد و بر همین اساس، ارسال دوبارۀ مقاله به نویسنده یادآوری می‌شود.

7. مقالاتی که در ارزیابی داوران حد‌نصاب لازم را کسب نمایند، مطابق سیاست‌های فصلنامه در جلسۀ هیئت‌تحریریۀ بررسی و ارزیابی نهایی خواهند شد.

8. گواهی پذیرش مقاله بعد از تأئید آن از سوی اعضای گروه دبیران در جلسۀ هیئت‌تحریریه به نویسندگان ارائه خواهد شد. درغیر این‌صورت، مقاله باوجود تأئید داوران، از نظر فصلنامه فاقد معیارهای لازم برای چاپ بوده و مردود تلقی می‌شود.

9. بررسی و ارزیابی هر مقاله دریافتی یک فرایند سه تا چهارماهه است که بااحتساب فرایند پذیرش، چاپ و انتشار، این بازۀ زمانی ممکن‌است تا پنج‌ماه به‌داراز بینجامد.

10- مقالات صرفاً از طریق سامانه دریافت شده و فصلنامه هیچ‌گونه تعهدی برای بررسی مقالاتی که به رایانامۀ اعضای هیئت‌تحریریه یا مدیران فصلنامه ارسال شود، ندارد.