اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

سید حسین موسوی

علوم سیاسی رئیس مرکز پژوهش های علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه

sh.moosavigmail.com

جانشین مدیرمسئول

دکتر قدیر نصری

علوم سیاسی دانشیار علوم سیاسی دانشگاه خوارزمی
و
رئیس پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه

khu.ac.ir/cv/76/fa
nasrikhu.ac.ir

سردبیر

دکتر حمید احمدی

علوم سیاسی استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران

lawpol.ut.ac.ir/~hahmadi
hahmadiut.ac.ir

جانشین سردبیر

دکتر سید جواد صالحی

علوم سیاسی استادیار علوم سیاسی دانشگاه شیراز

eduautomation.shirazu.ac.ir/Sess/3391464825514
salehi_jyahoo.com

دبیر تحریریه

دکتر سیدعبدالامیر نبوی

علوم سیاسی دانشیار گروه مطالعات منطقه ای دانشگاه تهران، تهران، ایران

iscs.ac.ir/wp-content/uploads/2016/11/CV-Dr-Nabavi-4.pdf
s.a.nabaviut.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

دکتر حمید احمدی

علوم سیاسی استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران

lawpol.ut.ac.ir/~hahmadi
hahmadiut.ac.ir

دکتر قدرت احمدیان

علوم سیاسی دانشیار علوم سیاسی گرایش اقتصاد سیاسی دانشگاه رازی کرمانشاه

soc.razi.ac.ir/~gahmadian
gahmadianrazi.ac.ir

دکتر اصغر افتخاری

علوم سیاسی استاد علوم سیاسی دانشگاه امام صادق(ع)

eftekhariasggmail.com

دکتر فرهنگ رجائی

علوم سیاسی استاد گروه فلسفه سیاسی و روابط بین‌الملل دانشگاه کارلتون

farhangrajaeecunet.carleton.ca

دکتر محسن خلیلی

علوم سیاسی استاد علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد

khalilim.profcms.um.ac.ir/index.php?mclang=fa-IR
khalilimum.ac.ir

دکتر ارسلان قربانی شیخ نشین

روابط بین الملل استاد روابط بین الملل دانشگاه خوارزمی

arsalanghyahoo.com

دکتر سیدعبدالامیر نبوی

علوم سیاسی دانشیار گروه مطالعات منطقه ای دانشگاه تهران، تهران، ایران

iscs.ac.ir/wp-content/uploads/2016/11/CV-Dr-Nabavi-4.pdf
s.a.nabaviut.ac.ir

دکتر احمد نقیب زاده

علوم سیاسی استاد بازنشسته علوم سیاسی دانشگاه تهران

rtis2.ut.ac.ir/cv/anaghib
anaghibut.ac.ir

مدیر اجرایی

علی رستمی

علوم ارتباطات پژوهشگر ارشد و ناظر علمی گروه مطالعاتی رسانه و شبکه های اجتماعی در پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه

www.cmess.ir/Page/Person/9/9
ali_sipayahoo.com

مشاور علمی

دکتر سید محمدرضا موسوی

علوم سیاسی دانش آموخته دکتری علوم سیاسی و مدرس دانشگاه

moosaviutgmail.com

مدیر داخلی

دکتر شهاب دلیلی

علوم سیاسی پژوهشگر مرکز پژوهش های علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه. تهران. ایران.

shahabdaliliyahoo.com

مدیر هماهنگ کننده

فریار روح الله

.

rfaryaryahoo.com

ویراستار انگلیسی

دکتر مهدخت ذاکری

روابط بین الملل دانش آموخته دکتری روابط بین الملل

mahdokht.zakerigmail.com

محمد حسین حافظیان

علوم سیاسی پژوهشگر ارشد در پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه

hafeziankiau.ac.ir