اهداف و چشم انداز

اهداف

فصلنامه علمی مطالعات خاورمیانه به عنوان نخستین مجله علمی در حوزه خاورمیانه پژوهی، سه هدف بنیادی و کاربردی زیر را دنبال می نماید: اولین و مهمترین هدف عبارت است از وارسی و برآورد دشواره ها و تهدیداتی که به صورت قهری یا تعمدی کیان ایران و ارزشهای مذهبی و دینی کشور را در معرض مخاطره قرار می دهند، دومین هدف عبارت است از تربیت نسلی مجهز به ابزارهای نظری و فنی روزآمد برای فهم مسأله ها و روندها ، سومین مقصود اصلی نیز تهیه و انتشار اسناد معتبر علمی ، قابل ارجاع و بین المللی جهت برجسته سازی نگاه علمی ایرانیان و به طور کلی سازماندهی دیدگاهی ایرانی به ماهیت امور و تحولات و تحرکات جاری در منطقه بین المللی شده ی خاورمیانه .

چشم انداز

افقِ پیشاروی فصلنامه علمی مطالعات خاورمیانه را می توان در قالب چهار عبارت توضیح و روایت کرد : متمایز بودن ، بومی – بین المللی بودن ، علمی – واقعی بودن ، تلفیق نظر با عمل. با این افق ، کوشش به عمل می آید آینده  پیش رو را با کارهای ویژه و اختصاصی ، متصل به منافع ملی و به دور از توهم و انفعال تأسیس نماییم. امید و برنامه این است شماره های ویژه ای که با محوریت مساله ها و روندهای نوپدید منتشر می شوند رهنامه ای باشد برای اهل تصمیم و نیز منبعی باشد برای اصحاب تحقیق و تأمل.