درباره نشریه

درباره نشریه

فصلنامه علمی مطالعات خاورمیانه از سال 1373 منتشر می شود. در ابتدای شروع به کار این مجله ، تحقیقاً هیچ مجله ای نبود که این گونه و بدین عمق و سیاق ، مسأله های حیاتی خاورمیانه را کاوش کند. در این مجله هر متنی منتشر نمی شود و معیار اصلی قبول و انتشار مطلب در این نشریه ، داشتن استحکام نظری و عنایت عینی به دشواره هایی است که خاورمیانه را مترادف بی ثباتی و بحران کرده اند. لذا  نخبه پروری ، نگرش استراتژیک یا بنیادی ، آینده اندیشی و تخمین علمی رخدادها و روندها اصلی ترین رویکرد فصلنامه تعریف شده اند. این فصلنامه در سالهای پیش از اردیبهشت 1398 بر اساسی دیگر منتشر می شد یعنی مضمون آن را بخش هایی مانند میزگرد ، یادداشت تحلیلی و بررسی کتاب و مقالات تشکیل می دادند اما بعد از تاریخ مذکور و مطابق آیین نامه های مربوطه ( دوم اردیبهشت و نیز شهریور 1398 کمیسیون نشریات وزارت علوم ، تحققات و فن آوری ) ، این بار فقط مقالات علمی پژوهشی درجه یک و مستخرج از تحقیقات اصیل ، محتوای مجله راتشکیل می دهند. در ضمن ، فصلنامه خاورمیانه نخستین مجله ای بوده است که طی سالهای بعد از 1373 همواره مشاوران بین المللی و نیز داخلی در سطح عالی داشته و به صورت منظم و واقعی از مشاورت و دیدگاه و بعضاً پیشنهاد آنها استفاده کرده است.