دوره و شماره: دوره 9، شماره 4 - شماره پیاپی 32، دی 1381