دوره و شماره: دوره 10، شماره 2 - شماره پیاپی 34، تیر 1382