دوره و شماره: دوره 26، شماره 4 - شماره پیاپی 98، اسفند 1398، صفحه 1-191 
اتحادها در خلیج فارس و نظریه موازنه تهدید

صفحه 137-164

سعید عطار؛ الهام رسولی ثانی آبادی؛ طیبه اکبرآبادی