دوره و شماره: دوره 27، شماره 4 - شماره پیاپی 28، اسفند 1399 
بررسی چالش‌های حوزه دیپلماسی فرهنگی ایران با کشورهای عربی منطقه خاورمیانه

صفحه 71-93

بهنام خالدی برهنه؛ حامد عامری گلستانی؛ غلامحسن حسین زاده شانه چی