مقایسه تطبیقی مهمترین متغیرهای هم رفتار با شاخص ثبات سیاسی، بین کشورهای حوزه MENA و کشورهای عضو OECD

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

اقتصاد، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران

چکیده

در میان شاخص‌های منتشره بوسیله بانک جهانی، برخی محتوا و شمول بیشتری از زیرشاخص‌ها و ابعاد مختلف یک دولت یا منطقه را نشان می‌دهند. این شاخص‌ها به دلیل ماهیت کلان و چند بعدی شان می‌توانند درک و شهود بالاتری از وضعیت کنونی آن کشور یا منطقه ارا‌ئه کنند. یکی از مهمترین این متغیرها، شاخص ثبات سیاسی می باشد که در بازه 2000 تا 2020 برای بسیاری از کشورها و مناطق دنیا توسط بانک جهانی ارائه گشته است. در این مطالعه بناست با استفاده از تکنیک مشابهت‌یابی سری‌های زمانی، به واکاوی و بررسی مهمترین متغیرهای هم رفتار با شاخص ثبات سیاسی برای کشورهای حوزه MENA و کشورهای عضو OECD به صورت جداگانه پرداخته و در پی آن به دو سوال مهم پاسخ داده شود: اول اینکه از میان متغیرهای مختلف و بسیار زیادی که در ابعاد مختلف توسط بانک جهانی برای هر یک از دو دسته MENA و OECD عنوان گردید، کدامیک شبیه-ترین رفتار را به شاخص ثبات سیاسی دارند و سوال دوم اینکه این اولویت‌بندی، به صورت تطبیقی تبیین کننده چه مواردی برای دو حوزه مورد مطالعه خواهد بود؟ یافته ها به صورت کلی نشان می‌دهد که شاخص‌های سلامتی و رفاه اجتماعی و کار در حوزه منا و شاخص‌های ساختار جمعیتی و رفاه اجتماعی و کار در OECD از شبیه‌ترین شاخص‌ها از منظر رفتار به ثبات سیاسی هستند.

کلیدواژه‌ها