زیست‌سیاست و امکان بازتعریف مفهوم زندگی در سایه تحریم‌

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دبیر گروه افپاک و پژوهشگر مهمان مرکز پژوهش های علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه

چکیده

رخدادهای ساری و جاری در ایران که اغلب به شکل چرخه­ های متناوب بحران سر بر می ­آورد، بیانگر فشارهای اقتصادی ناشی از تحریم ­ها بر پیکره جامعه ایران است. چنانکه در یک دهه گذشته به ­طور دوره­ ای شاهد بروز مشکلات و بحران ­های اقتصادی بوده­ ایم که زیست سیاسی ایرانیان را تحت تأثیر قرار داده است، بی­ آنکه آثار و پیامدهای آن­ها در بلندمدت کنترل و مدیریت شود. بنابراین، نقش تعیین ­کننده اقتصاد را در سیاست­ های زیستی، مقررات و مداخلات مربوط به جامعه از یک­سو و فهم این موضوع که تاثیر تحریم ­های اقتصادی بر کیفیت زندگی جمعی و نوع نگرش ایرانیان به زندگی چگونه بوده است از سوی دیگر، به ما کمک می ­کند که آثار تحریم­ های اقتصادی و رابطه آن با تحول مفهوم زندگی در طول ادوار گذشته را دریابیم. بنابراین، متأثر از عدم تبیین مفاهیم پایه و نگرش اصولی از طریق آشنایی با کارکرد تحریم ­ها و اثرات آن بر زیست ­سیاسی، سیاست­گذاری ­های فعلیت ­یافته در باب مسئله تحریم که تحت تأثیر عدم برآورد روندهای موجود و فقدان چشم­ انداز تحلیلی آینده­ پژوهانه قرار گرفته و تا کنون نیز ادامه دارد مورد توجه قرار گیرد. پرسش اصلی این است که تحریم­ های اقتصادی چگونه موجب تحول در مفهوم زندگی و فرایندهای زندگی روزمره در میان ایرانیان می ­شود؟ استدلال مطرح شده آن است که منازعه میان اهمیت زندگی و زیست جمعی در پرتو رفاه و شادکامی جامعه از یک­سو و سیاست رسمی دولت مبنی بر اولویت ­گذاری مسائل غیر اقتصادی از سوی دیگر، تعارض آشکاری در درک وضعیت تحریمی در میان سیاستمداران و شهروندان به وجود آورده است. پژوهش حاضر از حیث سنخ­ شناسی کاربردی است. با رویکرد کیفی-تفسیری و با بهره ­گیری از چارچوب نظریه زیست سیاست، تحولات یک دهه اخیر را در حوزه سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و تحولات ناشی از تحریم ­های اقتصادی برای فهم دقیق ابعاد آن را مورد بررسی قرار می ­دهد و در نهایت اهمیت بعد اقتصادی زندگی را برای شکل ­دهی به سیاست ­گذاری­ ها عیان می ­سازد. روش گردآوری داده­ ها در پژوهش حاضر اسنادی و ابزار گردآوری داده­ ها، فیش ­برداری از منابع اصیل و دارای اعتبار علمی است.

کلیدواژه‌ها