وضعیت آموزش در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا (منا)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار روابط بین الملل و پژوهشگر ارشد مرکز پژوهشهای علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه

چکیده

یکی از مشکلات اساسی کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا (منا)، مشکلات مربوط به آموزش نیروهای انسانی است. مسئله توسعه انسانی در دنیای متحول کنونی از ضرورت توجه به این اصل ناشی می شود که «پیشرفت انسانها، بدون پیشرفت فکر انسانها امکان­پذیر نیست» شناسایی زوایا و مشکلات این امر دشوار، تعریف صحیح و فراهم کردن بسترها و زمینه های یک نظام آموزشی درست و متناسب با نیازهای روز و نهایتا ارائه استراتژی های بهبود کیفیت نظام آموزشی، یکی از وظایف اصلی دولتها و سازمانهای بین المللی است. متن پیوست که ترجمه و تلخیصی از گزارش بانک جهانی در زمینه آموزش در کشورهای منا است، به بررسی مقایسه ای وضعیت فعلی آموزش و تکامل نظامهای آموزشی، عوامل و ابزارهای پیشرفت نظام آموزشی و ارائه راه حل های استراتژیک برای دستیابی به اهداف توسعه انسانی در این کشورها می پردازد.
این گزارش ترجمه و تلخیصی از منبع زیر است:
World Bank Report of Education in Middle East and North Africa, 1993
 

کلیدواژه‌ها