عراق پس از صدام

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مؤلف متن، مدیر پژوهشی مرکز رند برای سیاست عمومی خاورمیانه

2 ترجمه متن، استادیار علوم سیاسی دانشگاه آزاد واحد کرج

چکیده

مقاله حاضر با طرح این مسئله که آمریکا از همان زمان پایان جنگ آمریکا و متحدانش با عراق در سال 1991، در صدد برکناری صدام از قدرت بوده است، به بررسی سناریوهای احتمالی در زمینه جانشینی صدام می­پردازد. نویسنده دو سناریوی اصلی در این زمینه مطرح می کند: نخست این که فردی از پایگاه قدرت صدام به قدرت برسد که در این صورت به رغم کاهش مشکلات موجود باز هم احتمال ایجاد تهدید از سوی عراق باقی خواهد ماند و دیگر آن که فردی بیرون از پایگاه قدرت صدام در مسند امور قرار بگیرد که در این صورت از بسیاری از مشکلات داخلی و خارجی عراق کاسته خواهد شد. وی در نهایت توصیه ­هایی را برای آمریکا جهت برخورد کارآمدتر با موضوع جانشینی صدام مطرح می سازد.

کلیدواژه‌ها