بررسی عملکرد اسراییل از منظر معیارهای حقوق بشر بین المللی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روابط بین الملل دانشگاه تهران

2 کارشناس ارشد حقوق بین الملل از دانشگاه تهران

چکیده

پیدایش اسراییل و استمرار حیات آن در یکی از مهمترین مناطق دنیا بحث های فراوانی را دامن زده است، همچنان که عملکرد این رژیم در قبال فلسطینی ها و کشورهای همسایه تاکنون مورد بررسی محققان زیادی قرار گرفته است. در مقاله حاضر، عملکرد اسراییل با توجه به ملاک ها و معیارهای حقوق بشر بین المللی مورد تحلیل و ارزیابی واقع شده است و به نظر نویسندگان آن، کنش ها و واکنش های داخلی و خارجی این رژیم با بسیاری از کنوانسیون های مورد پذیرش جامعه جهانی مغایرت دارد. نویسندگان مقاله با طرح موادی از کنوانسیون چهارگانه ژنو، پروتکل­ های الحاقی به آن و نیز معاهده عدم تجاوز ریودوزانیرو نشان می دهند که این مواد مورد بی اعتنایی آشکار مقامات اسراییل قرار گرفته اند، همچنان که فلسطینی ها نتوانسته اند از حقوق طبیعی خود از جمله حق تعیین سرنوشت و حق آزادی و امنیت شخصی به شکلی مناسب برخوردار شوند. از این دید، با استناد به بعضی از اصول مورد پذیرش جامعه جهانی از قبیل «مداخله بشر دوستانه» و در پرتو مفاهیمی چون «جنایت بین المللی» می توان برای تضمبن حقوق فلسطینی ها و جلوگیری از اقدامات خشونت آمیز اسراییل راهکاری مناسب یافت.

کلیدواژه‌ها