جایگاه فکر توطئه در راهبری بحران عراق

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار روابط بین الملل دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

چکیده

تهاجم آمریکا به عراق موجب گمانه ­زنیهای فراوان و متفاوتی شده است. در مقاله حاضر با توجه به این واقعه و اشغال عراق توسط نیروهای ائتلاف، کارایی نظریه توطئه برای توضیح آن مورد پرسش و تحلیل قرار گرفته است. به عبارت دیگر، پرسش اساسی آن است که چنین طرز فکری تا چه اندازه با واقعیت منطبق است و آیا قابلیت تحلیل بحران یاد شده را دارد؟ به نظر نویسنده، احساس ناتوانی یکی از بازیگران یا طرفداران این بازیگر، مخالفان طرف مقابل و یا عدم رضایت آنان از نتیجه بحران عامل شکل دهنده به این طرز فکر است. وی با بررسی دیدگاههای توطئه باورانه ارایه شده در مورد بحران عراق با دقت نشان می دهد که این نظریات از ان چنان استحکامی برخوردار نیستند که بتوانند مبنای یک تحلیل علمی قرار بگیرند.

کلیدواژه‌ها