تابوها و رژیم های امنیتی منطقه ای

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مؤلف متن، استاد علوم سیاسی و مدیر مرکز مانک برای مطالعات بین المللی (دانشگاه تورنتو)

2 مترجم متن، دانشجوی کارشناسی ارشد مطالعات منطقه ای (دانشگاه تهران)

چکیده

شکل گیری رژیم های امنیتی در روابط کشورها بیانگر پیدایش مصالحه ای ناپایدار میان دشمنان یا رقیبان سابقی است که جنگ و کشمکش را راهی مناسب نمی دانند، اما هنوز فاصله زیادی تا اعتماد و اتحاد با یکدیگر دارند. رزیم های امنیتی اغلب پس از مدت زمانی جای خود را به روابط دوستانه و حتی اتحاد یا بازگشت به منازعه و درگیری می دهند. در نگاهی خوش بینانه، تلقی جنگ به عنوان یک تابو موجب اجتناب کشورها از کشمکش و پیدایش رژیم های امنیتی می شود که به نوبه خود راه را برای پیدایش جوامع امنیتی هموار می کند. حال خاورمیانه در چه وضعیتی قرار دارد؟ به نظر نویسنده، اگر چه رژیم عراق به عنوان یک تهدید جدی سرنگون شده است و همچنین ایالات متحده خود را متعهد به میانجیگری میان فلسطینیان و اسراییلی ها می داند، هنوز چالش های زیادی سر راه امنیت منطقه ای وجود دارد، از این رو زمان هم چنان برای شکل گیری رژیم های امنیتی دو یا چند جانبه مناسب است.

کلیدواژه‌ها