رویکرد اعراب به برنامه هسته ای ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار روابط بین الملل دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

اعلام دستیابی ایران به فناوری چرخه سوخت هسته ای، حوزه های گوناگون حیات در منطقه خاورمیانه را تحت تاثیر قرار داده است. نخبگان کشورهای عربی به رغم تاکید همیشگی بر اصل «منافع و مصالح عربی» تاکنون رویکرد واحدی در اینباره نداشته اند. در حالی که برخی نخبگان علمی جهان عرب از تداوم برنامه هسته ای ایران حمایت می کنند، تعدادی دیگر ساخت بمب اتمی عربی را مهم می دانند. با این حال، رویکرد غالب نخبگان سیاسی این کشورها احتیاط آمیز و گاه همراه با بدبینی بوده است، یعنی با تفکیک بین توان هسته ای صلح آمیز و نظامی استفاده از انرژی هسته ای را به صورت مشروط حق ایران دانسته اند. جالب اینجاست که تمامی این گرایش ها خواهان حل و فصل مسالمت آمیز برنامه هسته ای ایران و اجتناب از هرگونه درگیری نظامی هستند.

کلیدواژه‌ها