تأثیر نو پدرسالاری بر مفهوم دموکراسی در خاورمیانه : بعد از فروپاشی امپراتوری عثمانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری روبط بین الملل ، دانشگاه علامه طباطبایی ، تهران ، ایران

چکیده

خاورمیانه بعد از فروپاشی امپراتوری عثمانی و طی دهه های اخیر با تغییرات عمده ای در زمینه های سیاسی و اجتماعی مواجه شده است. به زعم هشام شرابی نوسینده مطرح عرب نتیجه ورود مدرنیته غرب به خاورمیانه بعد از فروپاشی خلافت عثمانی در تقابل با جامعه پدرسالار و سنتی خاورمیانه ظهور و شکل گیری یک جامعه نوپدرسالار بوده است. نوپدرسالاری در واقع به یک نوسازی آنتروپیک و نامنظم منجر شده است که نه مدرن است و نه پدرسالار . این جامعه نوپدرسالار با مسئله و مفهوم دموکراسی در کشاکش و تقابل قرار گرفته است. پرسشی که در این راستا مطرح می شود این است که : « نو پدر سالاری چه تأثیری بر مفهوم دموکراسی در منطقه خاورمیانه داشته است؟». در پاسخ به این سوال فرضیه زیر مطرح شده است :« نوپدرسالاری در یک تقابل دیالکتیک با مقوله دموکراسی منجر به تغییر معنا و شکل دموکراسی در خاورمیانه بر خلاف معنای رایج آن ( به عنوان یک مفهوم غربی) شده است». در واقع نوپدرسالاری باعث تغییر ماهیت دموکراسی شده و شکل جدیدی از آن را به وجود آورده است که با عنوان «دموکراسی تحریف شده» دراین پژوهش مورد بررسی قرار می گیرد.  

کلیدواژه‌ها