سیاست استراتژیک جمهوری اسلامی ایران برای شکست داعش در سوریه و عراق

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری روابط بین الملل دانشگاه گیلان

چکیده

داعش هنوز هم یکی از خطرناک­ترین نمودهای تروریسم تکفیری در غرب آسیا به شمار می­آید. این گروه تروریستی پس از خروج نیروهای آمریکایی از عراق، به سرعت گسترش یافت و توانست در عراق و سوریه دولت اسلامی تشکیل دهد. در این میان، جمهوری اسلامی ایران یکی از کشورهایی بود که به­ طور مستقیم با داعش در تقابل قرار گرفت. از آنجایی که با ظهور این گروه تروریستی، ایران به عنوان بازیگر استراتژیک محور مقاومت، با چالش­هایی در عرصه­های مختلف گفتمانی، امنیتی و سیاسی روبه­ رو گشت، لذا تهران با اتخاذ تدابیر استراتژیکِ سیاسی و نظامی، به نابودی داعش در منطقه مبادرت ورزید و از این طریق زمینه فروپاشی محور مقاومت در غرب آسیا را سلب کرد. مقاله حاضر با در نظر گرفتن این موضوع و با بهره ­گیری از چارچوب نظری رئالیسم تدافعی، در پی پاسخ به این سؤال اصلی است که جمهوری اسلامی ایران برای نابودی داعش از صحنه عراق و سوریه دست به چه سیاستی زده است؟ فرضیه مقاله بیانگر این است که از آنجایی که داعش تهدیدی مستقیم و جدی علیه امنیت ملی و تمامیت ارضی ایران قلمداد گشت؛ لذا، جمهوری اسلامی ایران برای بر طرف ساختن چالش ­ها و تهدیدات پیش­رو با همکاری استراتژیک با بازیگران محور مقاومت و نیز با کمک مؤثر روسیه دست به سیاست ضربه زدن و نابودی داعش در سوریه و عراق زد و سیاست­ها و اهداف این گروه تروریستی را در منطقه با شکست مواجه کرد. برای تحلیل داده­ ها از روش تحلیلِ کیفی استفاده شده است.

کلیدواژه‌ها