شورای امنیت سازمان ملل متحد و جایگاه زنان در فرآیند صلح سازی؛ مطالعه موردی عراق

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار روابط بین‌الملل دانشگاه خوارزمی، تهران. ایران

2 دانشجوی دکتری روابط بین‌الملل دانشگاه خوارزمی. تهران. ایران

چکیده

جنگ، سیاست‌های فرقه‌ای و فساد اداری کشورهای بسیاری را در خاورمیانه تضعیف کرده است. کمبود منابع، ارائه خدمات ضعیف و فقدان یا ضعف موسسات حامی موجب گسترش اختلافات خشونت‌آمیز در سطح جامعه می‌شود و از زنان نه تنها به‌عنوان قربانیان همیشگی یاد می‌شود بلکه از آنها به‌عنوان ابزار جنگی استفاده می‌گردد. شورای امنیت سازمان ملل متحد از سال 2000 با صدور قطعنامه 1325 موضوع «زنان، صلح و امنیت» را در دستور کار خود قرار داد و با حفظ این دستورکار در قطعنامه‌های 1820، 1888، 1889، 1960، 2106، 2122 و به‌طور ویژه در قطعنامه 2242 به موضوع زنان و مقابله با تروریسم و افراط‌گرایی پرداخت. تاکیدات مکرر شورا زمینه را برای تلاش زنان به‌منظور مقابله با جنایات و حل درگیری‌ها در جوامع افزایش داد. بر مبنای قطعنامه 1325 شورای امنیت، برنامه اقدام ملی عراق از فوریه سال 2014 آغاز شد و عراق اولین کشور خاورمیانه‌ای است که آن را تصویب کرد. سؤال اصلی مقاله حاضر آن است که چگونه تلاش‌های شورای امنیت بر نقش زنان در حفظ صلح در کشور عراق تأثیر گذاشته است؟ در پاسخ، این فرضیه با روش تکوینی بررسی می‌شود که شورای امنیت از طریق جریان­سازی جنسیتی به پایان دادن به مصونیت مرتکبین خشونت‌های جنسی، مجازات مجرمین، جبران خسارت قربانیان توسط دولت‌ و ایجاد فرآیندهای مسئولیت‌ پذیری در قبال چنین جرائمی یاری رسانده است. 

کلیدواژه‌ها


 1. Caparini, M. (October 31, 2019), Gender training for police peacekeepers: Approaching two decades of United Nations Security Council Resolution 1325, Available at: https://www.sipri.org/commentary/topical-backgrounder/2019/gender-training-police-peacekeepers-approaching-two-decades-united-nations-security-council.

  Devex. (n.d.), Women Empowerment Organization (WEO), Available at: https://www.devex.com/organizations/women-empowerment-organization-weo-61278.

  Economic and Social Commission for Western Asia. (2011), "Gender Mainstreaming in the Polities, Programs and Activates of Ministries of Labour and Social Affairs in ESCWA Member Countries", United Nations: 1-19.

  European Standard on Gender Mainstreaming in the ESF. (December 4, 2014), What is gender mainstreaming?, Available at: http://standard.gendercop.com/about-the-standard/what-is-gender-mainstreaming/index.html.

  Gienger, V. (October 31, 2020), UN Resolution on Women, Peace, and Security Stumbles in Iraq When It’s Needed Most, Available at: https://www.justsecurity.org/73191/un-resolution-on-women-peace-and-security-stumbles-in-iraq-when-its-needed-most.

  Iraq Women Network. (n.d.), Available at: https://iraqiwomennet.wordpress.com/about.

  Madre. (n.d.), A National Women’s Organization Dedicated to Rebuilding Iraq, Available at: https://www.madre.org/partners/organization-womens-freedom-iraq.

  Malmborg, L. (2015), "Women or victims?  An analysis of National Action Plans in response to United Nations Security Council Resolution 1325 on Women, Peace and Security", University of Gothenburg: 2-66.

  National Action Plan. (2014), National Action Plan for Implementation of the United Nation Security Council Resolution 1325 Women, Peace and Security 2014-2018, Available at: https://www.peacewomen.org/sites/default/files/final_draft_Iraq-_nap_1325_eng.pdf.

  Office of the Special Adviser on Gender Issues and Advancement of Women. (2002), Gender mainstreaming an overview", United Nations: 1-29."

  Peace Insight. (December, 2010), Women Leadership Institute (WLI), Available at: https://www.peaceinsight.org/conflicts/iraq/peacebuilding-organisations/wli/.

  Peace Insight. (January, 2020), Iraqi Al-firdaws Society, Available at: https://www.peaceinsight.org/conflicts/iraq/peacebuilding-organisations/iraqi-al-firdaws-society/.

  Peace Women. (n.d), The Resolutions, Available at: https://www.peacewomen.org/why-WPS/solutions/resolutions.

  Subramanian-Montgomery, A., Fedynsky, A., & Bandiaky-Badji, S. (October 1, 2020), 20 Years After Resolution 1325: Why are women still excluded from peace processes?, Available at: https://www.partnersglobal.org/newsroom/20-years-after-resolution-1325-why-are-women-still-excluded-from-peace-processes.

  Women's International League for Peace and Freedom. (November 1, 2019), How a Collective of Iraqi Women Is Bringing the Country Closer to Peace, Available at: https://www.wilpf.org/how-a-collective-of-iraqi-women-is-bringing-the-country-closer-to-peace/.

   

  UN.SC. (2000), S/PV.4208, Available at: https://undocs.org/en/S/PV.4208

  1. SC. (2000), S/RES/1325, Available at: https://undocs.org/S/RES/1325(2000).

  UN.SC. (2008), S/RES/1820, Available at: https://undocs.org/en/S/RES/1820(2008).

  UN.SC. (2009), S/RES/1888, Available at: https://undocs.org/S/RES/1888(2009).

  UN.SC. (2009), S/RES/1889, Available at: https://undocs.org/en/S/RES/1889(2009).

  UN.SC. (2010), S/RES/1960, Available at: https://undocs.org/S/RES/1960(2010).

  UN.SC. (2013), S/RES/2106, Available at: https://undocs.org/S/RES/2106(2013).

  UN.SC. (2013), S/RES/2122, Available at: https://undocs.org/S/RES/2122(2013).

  UN.SC. (2015), S/RES/2242, Available at: https://undocs.org/S/RES/2242(2015).

  UN.SC. (2019), S/RES/2467, Available at: https://undocs.org/S/RES/2467(2019).

  UN.SC. (2019), S/RES/2493, Available at: https://undocs.org/S/RES/2493(2019).

  UN.SC. (2020), S/RES/2538, Available at: https://undocs.org/en/S/RES/2538(2020).