حق بر تابعیت اعراب ساکن سرزمین‌های اشغالی از دیدگاه حقوق‌بشر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی مقطع دکترا،حقوق بین الملل عمومی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استادیار گروه حقوق بین الملل، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

اعراب مقیم سرزمین‌های اشغالی فلسطین که دارای تابعیت رژیم صهیونیستی می‌باشند، دیدگاه چندان خوبی نسبت به موجودیت این رژیم نداشته و در مواردی، سلب تابعیت شده‌اند. روش تحقیق در این پژوهش به‌صورت تحلیلی و توصیفی بود. هدف این تحقیق بررسی حقوقی سلب تابعیت اعراب ساکن سرزمین‌های اشغالی بود. چنین به­نظر می‌رسد که این اقدام رژیم صهیونیستی با اصول حقوق بین‌الملل در تناقض می‌باشد. در پاسخ به سؤال تحقیق که ماهیت حقوقی سلب تابعیت اعراب 48 به چه صورت است، چنین قابل ‌بحث است که کنوانسیون‌های متعدد در سطح بین‌الملل و دیگر اسناد حقوقی و در رأس آنها اعلامیه جهانی حقوق­بشر، همگی اقدامات خودسرانه در جهت سلب تابعیت را محکوم دانسته و در شرایط خاص که اقدام دولت منجر به بی­تابعیتی نشود و همچنین آخرین راه‌حل، پذیرفته‌شده است. رژیم صهیونیستی با وجود اعطای آزادی بیان به نمایندگان عرب پارلمان، در مورد تکلیف خود نسبت به شهروندان قصور داشته و در مواردی که حتی به سبب بزهکاری اعراب، از حمایت آنان خودداری کرده و درنهایت از آنان سلب تابعیت کرده است. این اقدامات کاملاً خلاف موازین حقوق بین‌الملل بوده و نوعی اقدام تبعیض‌آمیز محسوب می‌گردد. 

کلیدواژه‌ها


 فرهنگ لغت دهخدا.
 فرهنگ لغت عمید.
 فرهنگ لغت معین.
فضائلی، مصطفی و موسی کرمی (1396)، «سلب تابعیت از منظرحقوق اسلام و نظام بین‌المللی حقوق‌بشر»، دوفصلنامه مطالعات حقوق تطبیقی 8 (1) 277-295.
مقامی، امیر (1396)، «سلب تابعیت شیخ عیسی قاسم از منظر حقوق بین‌الملل و حقوق داخلی بحرین»، فصلنامه مطالعات حقوق عمومی 47 (2) 357-375.
Committee on Economic, Social and Cultural Rights (CESCR) (2 July 2009), General Comment No. 20: Non-discrimination in economic, social and cultural rights (art. 2, para. 2, of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights), E/C.12/GC/20.
Farenga, V. (2006). Citizen and self in Ancient Greece: Individuals performing justice and the law. Cambridge University Press. ‏
Finkelstein, N. G. (2003). Image and reality of the Israel-Palestine conflict. Verso. ‏
Gelvin, J. L. (2014). The Israel-Palestine conflict: One hundred years of war. Cambridge University Press. ‏
Haag, M. F. (2019). A sense of responsibility: the shifting roles of the member states for the union citizen (Doctoral dissertation, European University Institute). ‏
Human Rights Committee (HRC) (8 April 1988), General Comment No. 16 (Right to Privacy), The Right to Respect of Privacy, Family, Home and Correspondence, and Protection of Honor and Reputation, CCPR/C/21/Rev/1.
League of Nations (13 April 1930), Hague Convention on Certain Question
relating to the Conflict of Nationality Laws, 179 LNTS 80; 1930 Can. T.S. No.
7.
Levy, L. (2021). Temporalities of Israel/Palestine: Culture and Politics. Critical Inquiry, 47(4), 675-698. ‏
Rexer, G. (2021). Borderlands of reproduction: bodies, borders, and assisted reproductive technologies in Israel/Palestine. Ethnic and Racial Studies, 44(9), 1549-1568. ‏
Singh, J. (2013). Legal recognition of citizen journalism on the internet: development of rights and responsibilities (Doctoral dissertation, Aberystwyth University). ‏
UN General Assembly (1961), International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination (ICEAFRD).
UN, Human Rights Council, Human rights and arbitrary deprivation of nationality, Report of the Secretary-General, 2013, A/HRC/25/28.
UN, Human Rights Council, Human rights and arbitrary deprivation of nationality Report of the Secretary-General, 2009, A/HRC/13/34.