امکان سنجی شکل گیری اقلیم کُردی در شمال سوریه از منظر «سازه انگاری»

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته جغرافیای سیاسی دانشگاه تهران، تهران، ایران.

2 کارشناسی ارشد علوم سیاسی، دانشگاه مفید، واحد تهران، تهران، ایران

3 کارشناسی ارشد علوم سیاسی، دانشگاه خوارزمی تهران، تهران، ایران.

چکیده

خاورمیانه ­ای که در سال 1916 میلادی  براساس معاهده «سایکس-پیکو» تشکیل شد، در شرایطی وارد هزاره سوم میلادی می‌شود که هنوز هم مانند جزیره‌ای توسعه نیافته و ناامن در جهان باقی مانده است. در این میان، اکراد به عنوان بزرگ­ترین ملت بدون دولت جهان، همواره هم تأثیرگذار و هم تأثیرپذیر از این بحران‌ها بوده‌اند. وقوع بهار عربی باعث ایجاد شرایط جدیدی شده است که کُردها را نیز وارد دوران جدیدی از زندگی سیاسی و اقتصادی کرده است. این شرایط جدید ضرورت انجام پژوهش‌هایی مستقل و علمی در باب جایگاه اکراد در ژئوپلیتیک جدید خاورمیانه را بیش از پیش پر اهمیت کرده است. در این پژوهش که با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی به رشته تحریر درآمده و روش گردآوری داده‌های آن بصورت کتابخانه ­ای است، با استفاده از رویکرد سازه ­انگاری، به دنبال اثبات این فرضیه هستیم که علیرغم تشکیل کانتون سه­ گانه (جزیره، عفرین وکوبانی) و باتوجه به موانع ساختاری داخلی و خارجی و نقش مؤثر بازیگران منطقه ­ای و فرامنطقه ­ای، تشکیل اقلیم کُردی در سوریه در وضعیت کنونی مبهم است اما در عین حال بازگشت به وضعیت قبل از 2010م هم غیرممکن است.

کلیدواژه‌ها


Argil, Doghue (1394), Kurds have become an issue for Turkey, translation of Kurd press news agency, Tehran {In Persian}
Dastmali, Mohammad Ali (2013), Syrian Kurdish in the past year, accessible in:
Dehghani Firuz Abadi, Jalal (2009), External resources in the foreign policy of the Islamic Republic of Iran, Journal of foreign policy, No. 4. Tehran {In Persian}
Gunter, B. (2007), Advances in e-democracy: engaging citizens and electorates online. Special issue of Aslib Proceedings: New Information Perspectives, Bradford, UK: Emerald Publishing Group, Guest Editor
Hani zadeh, Hasan (2014), Syrian Kurds are seeking full independence. ISNA news agency {In Persian} Accessible in: http://khabarfarsi.com/ext/
Heywood, Andrew (2011), Global Politics. Basingstoke: Palgrave Macmillan
Hoof, Hanneke van (1998), Left Dislocation and Split Topicalization in Brabant Dutch. In Materials on Left Dislocation, eds. Elena Anagnostopoulou, Henk C. van
Hushmand, Ehsan (2014), Canton Kurdish in Kurdistan Syria; BRNA news agency {In Persian}
Khaki, Amine (2014), Middle transition to democracy in the Third Millennium
Khaki, shilan (2013), the importance of the Kurdish areas of Syria to Isis Rozhan Weekly.
Khaki, shilan (2015), new developments in Iraq and the forward way,chro monthly. No .25{In Persian}
Khaki, shilan. Javanmardi, Abdolmotaleb (2015), America subversion tactics impact on developments in Syria, Published in navid sobh, Tehran {In Persian}
Lenore. J. Martin (2004); the new face of security in the Middle East, translated By: Ghadir Nasry, Tehran {In Persian}
Mahmudian, Arman (2013), Ups and downs of the Kurds in Syria, Kurd press news Agency, Accessible in: kurdpress.com/Fa/NSite/FullStory/News/?Id=55936
Mustafa Amin, Noshirvan (2006), political History of Kurdistan; translated by: Esmail Bakhtiari. Zhin. {In Persian}
Political coalitions and the fate of the Kurds in Syria (2014), Rudaw television channel {In Kurdish}
Rahim, Soheila (2015), Kurdish in new spring, Rozhan Weekly
Sheikh Atar, Alireza (2003), Kurdish and regional and Meta regional powers, Expediency Council. Center for Strategic Research. Tehran {In Persian}
Solutions in Syria (2013), accessible in:www.kurdistanonline.net {In Kurdish}
The new face of the Middle East (2013), accessible in: www.puk media/index. {In Kurdish}
Vahab pur, Peiman (2013), Arab springs or Kurdish springs, International Centre for Peace Studies (IPSC), Accessible in: peace-ipsc.org. {In Persian}