نقش اصلاحات اقتصادی دولت اردوغان در روند پیوستن به اتحادیه اروپایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران. تهران. ایران

2 کارشناس ارشد روابط بین‌الملل دانشگاه آزاد علوم و تحقیقات. تهران. ایران

چکیده

ترکیه اقدامات بسیاری را برای اصلاح نظام اقتصادی و سیاسی خود در جهت دستیابی به معیارهای اتحادیه اروپا انجام داده است و از شروع دوره قدرت حزب عدالت و توسعه ،اقتصاد ترکیه یکی از سریع‌ترین رشدهای اقتصادی جهان را تجربه کرد. در طی این دوره تا سال 2014 اقتصاد ترکیه رشدی 4 درصدی را پشت سر گذاشت و بسیاری از مؤلفه‌های اقتصادی همچون درآمد سرانه و صادرات نیز رشد کردند. اما بااین‌حال از سال 2016 و پس از کودتای ناکام این سال، اقتصاد ترکیه وضعیت متفاوتی را تجربه کرد، به صورتی که تورم و ناپایداری اقتصادی در این کشور افزایش یافت و ارزش لیر ترکیه در برابر ارزهای خارجی سقوط کرد. باید گفت که در دوره اردوغان تنش‌ها بین اتحادیه اروپا و ترکیه در خصوص مسائلی همچون رویکرد ترکیه نسبت به کودتای 2016 و سیاست‌های ترکیه در سوریه، بحث تنش ترکیه با قبرس و اصول کپنهاگ موجب تنش بین طرفین شده است  ولی باید گفت سیاست پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا موجب اصلاحاتی در ترکیه شد که در این پژوهش تلاش خواهد شد تا به روش تبیینی به این سؤال پاسخ بدهیم که نقش اصلاحات اقتصادی دولت اردوغان درروند پیوستن به اتحادیه اروپایی چه بوده است؟ یافته‌ها نشان می‌دهد که روند اصلاحات اقتصادی در طول دوران حزب عدالت و توسعه روندی تکاملی و انباشتی داشته ولی نتوانسته است تا  با معیارهای مدنظر اروپا به‌صورت کامل تحقق یابد و ازاین‌رو موجب پابرجا بودن اختلافات شده است.

کلیدواژه‌ها


احمدی، حمید؛ حاتم آبادی فراهانی، فاطمه(1390)، «سیاست داخلی و خارجی ترکیه از دیدگاه حزب عدالت و توسعه»، فصلنامه حقوق و سیاست،شماره 15، بهار و تابستان 1390، صص42-11
ارغوانی پیرسلامی، فریبرز ؛ صالحی، سیدجواد ؛ ایمانی، امیر (1396)، «مؤلفه‌های ثبات و تهدید درروند دموکراسی ترکیه:ریشه‌یابی الگوی نوسانی دموکراتیک»، فصلنامه پژوهش‌های راهبردی سیاست، سال ششم، شماره 22 ،پاییز 1396، پیاپی 52، صص 147-117
امیدی، علی؛ اصلانی اسلمرز، عابد (1391)، «درس‌های همگرایی اتحادیه اروپا برای اکو»، دو فصلنامه برنامه‌وبودجه، شماره 109، صص38-3
 برزگر، کیهان؛مفیدی احمدی، حسن (1393)، تاثیرپذیری سیاست خارجی ترکیه از روند اروپایی شدن، فصلنامه  سیاست خارجی، زمستان 1393 ، سال بیست و هشتم ، شماره4، صص610-591.
زاهدی، نسا؛ سرپرست سادات، سید ابراهیم(1396)، «اقتصاد سیاسی توسعه ترکیه»، دو فصلنامه جامعه‌شناسی سیاسی جهان اسلام، دوره 6 ،شماره 1 ،بهار و تابستان 1397، پیاپی 12، صص24-1
فرسایی، شهرام(1381)،کنکاش برای ده محور شرارت؛ اهداف و بازتاب‌ها، مجله نگاه، سال سوم، شماره 21، فروردین 1381.
سمیعی اصفهانی، علیرضا؛ فرحمند، صغری(1396)، کودتای 2016 ترکیه و آیندۀ سیاسی حزب اسلام گرای عدالت وتوسعه؛ با تأکید بر روش سناریونویسی، رهیافتهای سیاسی و بین المللی، سال هفتم، شماره 45، بهار 1395، صص156-122
موسوی، میرولی(1391)، همگرایی ترکیه با اتحادیه‌ی اروپا و تأثیر آن بر تحولات سیاسی این کشور (2010-1990)، پایان‌نامه کارشناسی ارشد سیاسی دانشکده علوم اداری و اقتصادی دانشگاه فردوسی مشهد، استاد راهنما دکتر احمد محقر
AdnanEken, A., & Yazıcı, D. (2021, jun 14). Retrieved from TÜRKİYE’NİN HİZMET İHRACATININ YAPISI: https://tcmbblog.org/wps/wcm/connect/blog/tr/main+menu/analizler/turkiyenin+hizmet+ihracatinin+yapisi
AdnanEken, A., & Yazıcı, D. (2021, jun 14). TÜRKİYE’NİN HİZMET İHRACATININ YAPISI, Retrieved from: https://tcmbblog.org/wps/wcm/connect/blog/tr/main+menu/analizler/turkiyenin+hizmet+ihracatinin+yapisi
Countryeconomy(,2020A) Turkey GDP - Gross Domestic Product, Retrieved from: https://countryeconomy.com/gdp/turkey
DAKAIRANMASASI( 1398/04/05) بازیابی از سرمایه گذاری خارجی مستقیم در ترکیه: .
  https://www.dakairanmasasi.com/discover-turkey/60427528
Dayslegal. (2019, may 30). Foreign Direct Investment in Turkey – The Numbers, Retrieved from:  https://www.dayslegal.com/post/foreign-direct-investment-in-turkey-the-numbers
Eur-lex.europa. (2011). Document 52011DC0666. communication from the commission to the european parliament and the council Enlargement Strategy and Main Challenges 2011-2012, Retrieved from: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=celex%3A52011DC0666
Hoffman, M. (2021, JAN 19). Flashpoints in U.S.-Turkey Relations in 2021, Retrieved from:https://www.americanprogress.org/issues/security/reports/2021/01/19/494738/flashpoints-u-s-turkey-relations-2021/.
Konings J. and Faucompret E.(2008) Turkish Accession to the EU, Retrieved from:  Satisfying the Copenhagen Criteria, Routledge
Redacted, n. (2013). European Union Enlargement: A Status. Congressional Research Service, 1-2.
Salih iKiZ,Ahmet (2019), Changing Trends in Outward Foreign Direct Investment of Turkish Companies, Advances in Economics and Business 7(5): 222-233, 2019
Tanja A. Borzel ؛ Soyaltin D.(2012) Europeanization in Turkey, Stretching a Concept to its Limits?, KFG Working Paper No. 36, February 2012
Tocc . N, (2014),Turkey and the European Union A Journey in the Unknown,turkey project policy paper AT BROOKINGS, Number 5, November 2014