سازوکار تاثیرگذاری بازیگران غیردولتی خشونت گرا بر دشواره های دولت ملت در کشورهای خاورمیانه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار علوم سیاسی و روابط بین الملل دانشگاه گیلان، رشت، ایران

2 دانش‌آموخته دکتری روابط بین‌الملل دانشگاه گیلان، رشت، ایران

چکیده

جهان عرب پس از تحولات اجتماعی از سال 2011 به بعد شاهد دو پدیده درهم تنیده است: اولین مورد، وخیم­تر شدن وضعیت داخلی کشورهایی بوده است که خطر فروپاشی را تجربه کردند همانند لیبی، سوریه و یمن. مورد دوم ظهور بازیگران خشونت­آمیز غیردولتی مانند سازمان­های جهادی تروریستی، جنگ­سالاران، سندیکاهای جرایم سازمان­یافته و شبه­نظامیان مسلح وابسته به احزاب سیاسی و قبایل. پدیده دوم نتیجه طبیعی مورد اول است. هر دولتی پس از شکست، قادر به انحصار استفاده از زور، کنترل کامل بر قلمرو و تأمین امنیت مرزهایش نیست. این شرایط یک خلاء امنیتی و سیاسی ایجاد می­کند که محیط مناسبی برای گسترش بازیگران خشونت­آمیز غیردولتی محسوب می­شود. در حال حاضر در کشورهای عربی، نقش چنین بازیگرانی باعث شده است تا تلاش­های صلح­آمیز برای دولت‌ها سخت­تر و پیچیده­تر شود. این مقاله با هدف تجزیه و تحلیل دلایل بحران دولت­ملت در جهان پساعرب، پرسش اصلی مقاله آن است که مهم­ترین دلایل شکل­گیری و گسترش بازیگران غیردولتی خشونت­آمیز در جهان عرب چیست؟ ترکیب پیچیده و چندلایه­ای از عوامل اقتصادی، ساختار اجتماعی  مذهبی و عوامل سیاسی و بحران مشروعیت و مداخله مستمر کشورهای بیگانه برای پشتیبانی یا سرکوب گروه‌های تروریستی، به ناامنی و افزایش منازعات دامن زده است که این عوامل باعث ظهور بازیگران خشونت­آمیز غیردولتی در جهان عرب شده است.

کلیدواژه‌ها


ابراهیمی‌فر، طاهره (1396) «علل بقای شبکه‌های اقتصادی سازمان‌های تروریستی در خاورمیانه در عرصه‌های ارتباطات سیاسی»، فصلنامه تخصصی علوم سیاسی، سال سیزدهم، شماره 39، صفحه 23-44.
اخوان کاظمی، مسعود، صادقی، سید شمس الدین، و نیکونهاد، ایوب (1397) «آینده پژوهی گروه‌های تکفیری»، فصلنامه پژوهش‌های راهبردی سیاست، سال ششم، شماره 24، صفحه 191-214.
اندرسون، تیم (1396) جنگ کثیف در سوریه؛ واشنگتن، تغییر رژیم و مقاومت، ترجمه مهدی هدایتی شهیدانی، رشت، انتشارات دانشگاه گیلان.
بصیری، محمدعلی، آقامحمدی، زهرا، فلاحی، احسان (1395) «بسترهای شکل‌گیری و تداوم تروریسم در غرب آسیا؛ مطالعه موردی داعش در عراق و سوریه»، فصلنامه مطالعات سیاسی جهان اسلام، سال پنجم، شماره 19، صفحه 51-71.
محروق، فاطمه (1394) «اقتصاد سیاسی تروریسم؛ مطالعه موردی داعش»، فصلنامه روابط خارجی، سال هفتم، شماره 4، صفحه 119-154.
نظری، علی اشرف و السمیری، عبدالعظیم (1393) «بازخوانی هویت دولت اسلامی در عراق و شام (داعش)؛ فهم زمینه‌های فکری و سیاسی-اجتماعی»، فصلنامه علوم سیاسی، سال هفتم، شماره 63، صفحه 75-108.
واثق، محمود و آقایی، وحید (1394) «ارزیابی اندیشه‌ها و باورهای مذهبی گروه‌های افراطی و تروریستی در جهان اسلام؛ نمونه موردی: داعش و جبهه النصره»، فصلنامه علمی تخصصی روابط فرهنگی، سال اول، شماره اول، صفحه 141-160.
 
 Alami, M. (2019), ‘The Islamic State lives on,’ Sada: Middle East Analysis. Carnegie Endowment for International Peace.
Ali, H. (2018), ‘State transformation from rigidity to fragility and failure: the case of Middle East and North Africa. International Journal of Public Administration 41, 10.
Ali, H (2020), "Post-Arab Spring: The Arab World between the Dilemma of the Nation-State and the Rise of Violent Non-State Actors (VNSAs)", Asian Journal of  Middle Eastern and Islamic Studies, https://doi.org/10.1080/25765949.2020.1728972
Ayoob, Mohammed (2005) "the future of political islam: the importance of external variables", International Affairs, Vol. 81, No. 5, 951-961. 
Baczko, A.  G. Dorronsoro and A. Quesnay (2018), Civil War in Syria: Mobilisation and Competing Social Orders. Cambridge: Cambridge University Press.
Bassil, N. (2013), the Post-Colonial State and Civil War in Sudan: the Origins of Conflict in Darfur. London: I, B. Tarius.
Byman, D (22 February 2019), "What comes after ISIS?", Foreign Policy, available at: https://foreignpolicy.com/2019/ 02/22/isiss-success-was-also-its-undoing-syria-sdf-islamic-state.
Eaton, T. (April 2018) ‘Libya’s war economy: predation, profiteering and state weaknesses, Research Paper, Chatham House.
Ezrow, N. (2017) Global Politics and Violent Non-State Actors, London: Sage Publishers, Part III.
Global Terrorism Database at the University of Maryland (2018), A Persistent Threat: The Evolution of al Qaida and other Salafi Jihadists. University of Maryland.
Kamrava, M. (2016), Fragile Politics: Weak States in the Greater Middle East. London: C. Hurst & Co. publishers, Ltd.
Lacher, W and Al-Irrissi (2018), ‘Capital of militias: Tripoli’s armed groups capture Libyan state. Briefing Paper, Security Assessment in North Africa, June.
Mansour, R and F. Jabar (2017), the popular Mobilisation forces and Iraq’s future, Carnegie Middle East Centre, Carnegie Endowment for International Peace, April.
McQuinn, B (October 2012), "after the fall: Libya’s evolving armed groups". Small Arms Survey, Working Paper 12, Graduate Institute of International and Development Studies, Geneva, available at: http://www.smallarmssurvey.org/fileadmin/docs/F-Working-papers/SAS-WP12-After-the-Fall Libya.pdf
Nakamura, S. (2019), "the tenets of Jihad and Takfir in the emerging concept of Wasat: Libya (Moderation) as counterterrorism in Saudi Arabia", Asian Journal of Middle Eastern and Islamic Studies 13 (3).
Ogur, B and Z. Baykal (2017), ‘Understanding ‘foreign policy’ of the PYD/YPG as a non-state actor in Syria’ Rome: Edizioni Nuova Culture.
Peterson, Peter G. Kathy Bloomgarden, Henry Grunwald, David E. Morey, and Shibley Telhami, (2003) Finding America’s Voice: A Strategy for Reinvigorating U.S. Public Diplomacy, Report of an Independent Task Force Sponsored by the Council on Foreign Relations.
Sayigh, Y. (2019), "Hybridizing security: armies, militias, and constrained sovereignty", Italian Institute for International Political Studies, 30 October.
Walayat Sinai Group (2017), the organization changed its name to It announced its dissolution in May of 2017.
Wehrey, F. (2017), ‘Insecurity and governance challenges in southern Libya’. Carnegie Endowment for International Peace, March.
Yefet, A. (2017), "Iran’s support for non-state actor violence - interests, goals, and grievances: Iran’s relationship with the West in the 20th century", International Affairs Review XXV (1), winter.
Yesiltas, M. and T. Kardas (2018), Non-State Armed Actors in the Middle East: Geopolitics, Ideology, and Strategy. London: Palgrave Macmillan.
Zaman, S. (2015), "Rise of the non-state actors in the Middle East: regional dimensions". IPRI Journal XV (1), winter.