دولت – ملت در ایران؛ نگرشی سیاسی ـ فلسفی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

چکیده

ایران معاصر به مثابه جامعه ­ای پیچیده و متحول با گذارهای فراوانی دست به گریبان است، اما به نظر می ­رسد که فقدان نظریه ­ای برای ملت و دولت ایرانی مهم­  ترین چالش امروز ما باشد. در شرایطی که جهان و مناسبات آن عمیقا متحول شده ­اند، ما محتاج تدوین نظریه­ای برای هویت ملی و دفاع از دولت ـ ملت در مفهوم جدید آن هستیم. فقدان درک ملی و اجماع نسبی بر سر این مفاهیم اساسی موجب پدیدآمدن چالش­ هایی جدی در جامعه ایران شده است. ازیک سو، در فقدان نظریه ­ای مدون درباب هویت ملی گاه عناصری دیگر جای مفهوم کلیدی ملت ـ دولت را گرفته است و گاه درکی سنتی و پیشامدرن از مفهوم ملیت ایرانی مبنا قرار می­ گیرد که به­ رغم اهمیت آن برای نیازهای جهان پیچیده امروز فاقد تناسب و کارایی است. ازسوی دیگر، تاثیر برخی ایدئولوژی­ها و نظریه ­های سیاسی غربی که بر عناصری مانند قومیت، زبان، نژاد و مانند آن تاکید دارند و یا مباحث سیاست هویت که به تضعیف هویت ملی می­ انجامند موجب شده است تا در ذهن و زبان برخی نخبگان و فعالان سیاسی مفاهیم و دغدغه­ هایی پدیدار شود که به تضعیف دولت ـ ملت می­ انجامند. هدف این نوشته دفاع فلسفی از ایده دولت ـ ملت و هویت ملی ایرانی است نه ملی­ گرایی در مقام یک ایدئولوژی. ازهمین روی ازیک سو از برداشتی از ملت دفاع خواهیم کرد که براساس نظریه ­های جدید در فلسفه سیاسی مبتنی بر تخیل و تصورات اجتماعی است و ازسوی دیگر به نقد و ارزیابی برخی الگوهایی خواهیم پرداخت که هویت ملی و اهمیت آن را نفی و یا تضعیف می ­کنند.

کلیدواژه‌ها


اکتشافی، پرویز (1998)، «دو مسئله «ترک و فارس» و «کثیرالمله» بودن ایران»، ایران نامه.          
خبرگزاری تسنیم (1398)، «سید حسن نصرالله: حزب­الله مدافع ملت لبنان است»، 22 آذر.
ملکیان، مصطفی (1395)، «با ناسیونالیسم مبتنی بر ارزش و داوری مخالفم»، ماهنامه اندیشه پویا، شماره 40.
Anderson, Benedict (2006), Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism. London: Verso.
Andrew, Heywood (2003), Political Ideologies: An Introduction. Palgrave MacMillan.
Arendt, Hannah (2006), Between Past and Future: Eight Exercises in Political Thought. New York: Penguin Classics.
Barry, Brian (2001), Culture and Equality: An Egalitarian Critique of Multiculturalism. Cambridge: Polity Press.
Bottici, Chiara (2014), Imaginal Politics: Images beyond Imagination and the Imaginary. New York: Columbia University Press.
Brubaker, Rogers (2012), »Religion and Nationalism: Four Approaches« Nations and Nationalism, 18 (1), 2-10.
Corbin, Henry (1971), En Islam Paris: Gallimard.
Fukuyama, Francis (2018), »Why National Identity Matters« Journal of Democracy, Volume 29, Number 4, 5-15.
Hermet, Guy et al. (2001), Dictionnaire de la science politique. Paris: Arman Colin.
Holloway, Carson (2011), »Who Are We? Samuel Huntington and the Problem of American Identity« Perspectives on Political Science, 40: 106-114.
Keating, Michael (2001), Plurinational Democracy: Stateless Nations in a Post-Sovereignty Era. Oxford: Oxford University Press.
Kymlicka, Will (1997), State, Nation, and Cultures. Ottawa: Ottawa University Press.
Lehne, Stefan (2017), »Is There Hope for EU Foreign Policy? « Available at: https://carnegieeurope.eu/2017/12/05/is-there-hope-for-eu-foreign-policy-pub-74909
Lilla, Mark (2017), The Once and Future Liberal: After Identity Politics. New York: Harper.
Nussbaum, Martha C. (2013), Political Emotions: Why Love Matters for Justice. Cambridge: Harvard University Press.
Ochoa, Paulina (2001), »World Citizenship vs. State Sovereignty. Decisionism, Political Theology and the Possibility of Democracy without a State«Distinktion, no. 2, 101-114.
Olson, Kevin (2016), Imagined Sovereignties. The Power of People and the other Myths of Modern Age. Cambridge: Cambridge University Press.
Piper, Laurence (2015), »Do I Need Ethnic Culture to be Fee: A Critique of Kymlicka’s Liberal Nationalism«South African Journal of Philosophy, 21:3, 180-189.
Reinhardt, Karin (2011), »Mononational Germany? Multinational Switzerland? ACritique of Will Kymlicka’s Multiculturalism«Nations and Nationalism, 17(4), 775-793.
Ricœur, Paul (1986), Du texte à l’action. Paris : Seuil.
Ricœur, Paul (1997), L’idéologie et l’utopie. Paris : Seuil.
Rosenfeld, M. (2010), The Identity of the Constitutional Subject: Selfhood, Citizenship, Culture, and Community. London: Routledge.
Roy, Olivier & Marzouki, Nadia (eds.) (2016), Saving the People: How Populists Hijack Religion. New York: Oxford University Press.
Schinkel, Willem (2017), Imagined Societies: A Critique of Immigrant Integration in Western Europe. Cambridge: Cambridge University Press.
Stojanovic, Nenad (2001), »Swiss Nation-State and its Patriotism: A Critique of Will Kymlicka’s Account of Multination States« Polis, vol. 11, 45-94.
Stojanovic, Nenad (2011), »When is a Country Multinational? Problems with Statistical and Subjective Approaches« Ratio Juris, vol 2, no. 3, 267-283.
Vaziri, Mostafa (1993), Iran as Imagined Nation: The Construction of National Identity. New York: Paragon House.
Walker, Brian (1997), »Plural Cultures, Contested Territories: A Critique of Kymlicka« Canadian Journal of Political Science. XXX: 2, 211-234.
Walzer, Michael (1989), »Nation and Universe« The Tanner Lectures on Human Values. Oxford: Oxford University Press.
Wegner, Philippe (2002), Imaginary Communities: Utopia, the Nation, and Spatial Histories of Modernity. Berkeley: University of California Press.