معمای اوکراین (سخن مدیر مسئول)

دوره 29، شماره 3، آبان 1401، صفحه 1-3

حسین موسوی


تغییر در چرخه جهانی قدرت و امنیت ملی و منطقه‌ای ج.ا. ایران

دوره 23، شماره 3، مهر 1395، صفحه 7-32

فرهاد قاسمی؛ میعاد شبانیان فرد؛ صغری طالبی


سخن فصل؛ راهبرد چین در غرب آسیا

دوره 30، شماره 1، اردیبهشت 1402

سید حسین موسوی


تاثیر بحران مشروعیت بر سیاست های داخلی و منطقه ای عربستان سعودی (دوره ملک سلمان)

دوره 29، شماره 3، آبان 1401، صفحه 4-26

فهیمه قربانی؛ حمید احمدی؛ مهدی ذاکریان


چندفرهنگی گرایی در خاورمیانه: طرح مساله

دوره 29، شماره 4، بهمن 1401، صفحه 29-36

احمد بستانی


بررسی تقابل ایران و عربستان در منطقه بر اساس نظریه جنگ نیابتی

دوره 23، شماره 3، مهر 1395، صفحه 33-53

الهام رسولی ثانی آبادی؛ مجتبی روستایی


رقابت نظامی خاورمیانه در عصر نوین فضا

دوره 29، شماره 3، آبان 1401، صفحه 27-44

گلاره رستگارنیا؛ افشین زرگر؛ فخرالدین سلطانی


تحلیل روابط ج.ا.ایران و عربستان سعودی در عراق (در قالب تئوری حرکت‌ها)

دوره 23، شماره 3، مهر 1395، صفحه 55-80

محمد علی شهریاری؛ اسماعیل شفیعی؛ نفیسه واعظ


مبانی، اصول و اهداف تحریم هوشمند

دوره 30، شماره 1، اردیبهشت 1402

حمیدرضا اکبرپور


امنیت انسانی در خاورمیانه عربی؛ تأثیر بهار عربی

دوره 29، شماره 3، آبان 1401، صفحه 45-65

جواد حیران نیا؛ کیهان برزگر؛ مهدی ذاکریان


مساله ها و روند های استراتژیک در افغانستان

دوره 29، شماره 4، بهمن 1401، صفحه 98-110

نوذر شفیعی


ایران و سیاست خارجی خاورمیانه‌ای نسل پنجم رهبران چین (2019-2012)

دوره 28، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 123-144

محمد محمودی کیا؛ محمدرضا دهشیری


رویکرد منازعه و همکاری در حوضه آبریز هیرمند و اروند رود

دوره 29، شماره 3، آبان 1401، صفحه 81-99

مریم طهماسبی؛ امیرمحمد حاجی یوسفی؛ کیهان برزگر