دوره 29 (1401)
دوره 28 (1400)
دوره 27 (1399)
دوره 26 (1398)
دوره 25 (1397)
دوره 24 (1396)
دوره 23 (1395)
دوره 22 (1394)
دوره 21 (1393)
دوره 20 (1392)
دوره 18 (1390)
دوره 17 (1389)
دوره 16 (1388)
دوره 15 (1387)
دوره 14 (1386)
دوره 13 (1385)
دوره 12 (1384)
دوره 11 (1383)
دوره 10 (1382)
دوره 9 (1381)
دوره 8 (1380)
دوره 7 (1379)
دوره 6 (1378)
دوره 5 (1377)
دوره 4 (1376)
دوره 3 (1375)
دوره 2 (1374)
دوره 1 (1373)
تبیین نقش مذهب از منظر ژئوپلیتیک در خاورمیانه مطالعه موردی: مذهب شیعه
تبیین نقش مذهب از منظر ژئوپلیتیک در خاورمیانه مطالعه موردی: مذهب شیعه

حجت مهکویی

دوره 19، شماره 2 ، تیر 1391، صفحه 9-38

چکیده
  ویژگی های قومی، مذهبی و زبانی درون کشورها، امروزه به عنوان عواملی به شمار می آیند که می­توانند در جهت تقویت ابعاد سیاسی، اقتصادی و اجتماعی عمل نمایند. در کشورهای اسلامی، دین اسلامبه عنوان یک عامل اصلی ...  بیشتر
تاثیر شبکه های نوین ارتباطی بر شکل گیری جنبش های سیاسی (مطالعه موردی: (تونس، مصر و لیبی)
تاثیر شبکه های نوین ارتباطی بر شکل گیری جنبش های سیاسی (مطالعه موردی: (تونس، مصر و لیبی)

علی اشرف نظری

دوره 19، شماره 2 ، تیر 1391، صفحه 39-63

چکیده
  بحران های سیاسی  اجتماعی اخیر در برخی کشور عربی هر روز ابعاد تازه ای پیدا می کند. اهمیت این تحولات و ماهیت متفاوت آنها از حیث ظهور و استمرار  در مقایسه با جنبش­ها و انقلا ب های حادث شده در گذشته موجب ...  بیشتر
شبکه ای شدن ارتباطات و تحولات سیاسی ـ امنیتی کشورهای عربی خاورمیانه
شبکه ای شدن ارتباطات و تحولات سیاسی ـ امنیتی کشورهای عربی خاورمیانه

آرمین امینی

دوره 19، شماره 2 ، تیر 1391، صفحه 63-80

چکیده
  در این مقاله تلاش کرده ایم از منظری متفاوت انقلاب ها و تحولات سیاسی  امنیتی در کشورهای عربی را بررسی نماییم. نگاه غالب در این خصوص، انقلاب های عربی را به بهار عربی و بیداری اسلامی تشبیه می کند، اما نویسندگان ...  بیشتر
سیاست خارجی ترکیه در قبال اتحادیه اروپا؛ از همگرایی دوویچ به سازه‌انگاری ونت
سیاست خارجی ترکیه در قبال اتحادیه اروپا؛ از همگرایی دوویچ به سازه‌انگاری ونت

محسن صبری

دوره 19، شماره 2 ، تیر 1391، صفحه 81-100

چکیده
  مقاله حاضر درصدد بررسی تحول سیاست خارجی ترکیه در قبال اتحادیه اروپا از همگرایی دویچ به  سازه انگاری ونت است. در این راستا، نویسندگان ضمن نگاه تئوریک به این مسائل، جنبه­های پراتیک را نیز مورد امعان ...  بیشتر
ظرفیت های ترکیه در الگو شدن برای حکومت های جدید عربی؛ نگاهی سازه انگارانه
ظرفیت های ترکیه در الگو شدن برای حکومت های جدید عربی؛ نگاهی سازه انگارانه

سعید جعفری

دوره 19، شماره 2 ، تیر 1391، صفحه 101-124

چکیده
  ترکیه به عنوان یکی از کنشگران مهم و اثرگذار منطقه خاورمیانه، از زمان روی کار آمدن حزب عدالت و توسعه، روند های نوینی را در سیاست خارجی ترکیه در پیش گرفته است. این تغییر رویه که با پیروی از الگوهای سازه­انگارانه ...  بیشتر
تاثیر سلفی گری منطقه ای بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران
تاثیر سلفی گری منطقه ای بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران

حیدر کشاورز

دوره 19، شماره 2 ، تیر 1391، صفحه 125-154

چکیده
   جریان سلفی در خاورمیانه ازجمله جریان هایی است که ریشه در گذشته اسلام دارد و درحال حاضر در قالب سازمان القاعده بروز و ظهور پیدا کرده است. در مقاله حاضر سعی شده است ابعاد و پیامدهای اجتماعی، فرهنگی و ...  بیشتر