بررسی و تبیین عوامل هویتی موثر در ایجاد و تداوم بحران سوریه بر اساس نظریه سازه انگاری
1. بررسی و تبیین عوامل هویتی موثر در ایجاد و تداوم بحران سوریه بر اساس نظریه سازه انگاری

صادق سالاروند

دوره 29، شماره 1 ، فروردین 1401

چکیده
  یکی از بحران‌های اخیر خاورمیانه عربی بحران سوریه است که ابعاد بین‌المللی یافت. تحلیل‌گران و اندیشمندان داخلی و خارجی درزمینه ریشه‌یابی بحران سوریه دیدگاه‌های مختلفی دارند ولی آنچه تاکنون از دید ...  بیشتر