نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استاد دانشگاه لبنان

چکیده

«و همه چیز را از آب آفریدیم» این آیۀ شریفه اهمیت بیش از اندازه آب برای انسان و نقش آن را در توسعه کنونی بیان می کند. افزون بر این که آب مهمترین عنصر حیاتی بدن انسان است، این ماده یکی از مهمترین بنیادهای زندگی اجتماعی وی را نیز تشکیل می دهد. آب در درجه اول، یک نیاز بیولوژیکی برای انسان محسوب می شود زیرا که مستقیما برای نوشیدن و مصرف مواد غذایی او ضرورت دارد. به طور غیرمستقیم نیز آب برای کشت مواد غذایی اهمیت دارد. افزون بر این، آب برای تامین سلامتی انسان ضروری است چرا که بدون آب نظافت که انسان را از ابتلا به بیماری ها مصون می دارد امکانپذیر نیست.
بنابراین آب یکی از مؤلفه های اساسی توسعه از نظر مفاهیم رایج در دوران کنونی به شمار می آید. این اهمیت از اینجا ناشی می شود که بین شاخص های استفاده از آب و مصرف ان از یک سو و مهمترین شاخص های توسعه اقتصادی، اجتماعی و جمعیتی که سازمانهای بین المللی منتشر کرده اند ارتباط روشن و گویایی وجود دارد.

کلیدواژه‌ها