نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانش آموخته کارشناسی ارشد علوم سیاسی

چکیده

نظم جهانی از هنگام پایان یافتن جنگ سرد دستخوش تغییرات مهمی شده و همچنان نیز در حال تغییر است. در خاورمیانه و خلیج فارس نیز همچون دیگر مناطق، شاهد یکسری تغییر و تحولات ژئواستراتژیکی جدیدی هستیم که به طور بنیادی توازن نیروها در منطقه را برهم زده است. لذا فروپاشی اتحاد شوروی و پایان نظام دوقطبی نه تنها باعث تغییر نقش قدرتهای خارجی در منطقه خلیج فارس گردید بلکه شکل­ بندی جدیدی از ترکیب نیروها را رقم زد و همین مسئله خود روندهای سیاسی، اقتصادی و امنیتی نوینی را به همراه داشت. صرف نظر از گرایش های نوین اقتصادی که همراه با حضور گسترده تر آمریکا در بازارهای این منطقه است، گرایش های سیاسی در خاورمیانه بعد از جنگ سرد نیز در هر سطح بین المللی، منطقه ای و داخلی نیز دستخوش تغییر گردید و تحولات جهانی اخیر در نظام جهانی عمیقا سیستم منطقه ای خاورمیانه را تحت تاثیر قرار داد. مفروض این مقاله عبارت است از این که ژاپن به رغم موفقیت های چشمگیر اقتصادی در مقابل آمریکا در زمینه رهبری سیاسی و نظامی آسیب ­پذیر است و این مسئله بر جایگاه این کشور در خلیج فارس نیز تاثیر می گذارد. فرضیه مطرح شده در این مقاله تحقیقی در برابر سؤال اصلی این است که از علاقه و اشتیاق ژاپن به منطقه خلیج فارس کاسته شده و این روند بعد از جنگ سرد نیز تداوم یافته است.

کلیدواژه‌ها