نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

مؤلف متن، استاد روابط بین‌الملل دانشگاه جرج واشنگتن و از بنیانگذاران گرایش متدولوژیک رفتارگرایی در این رشته و این مقاله را برای فصلنامه خاورمیانه به رشته تحریر درآورده است

چکیده

نگارنده در کوشش های اخیر خود جهت بررسی مسایل جهانی و شناخت دقیق جریانهای اصلی توجه خاصی به تناقض ها، اختلافات و تفاوت ها کرده است، به صورتی که گویی تمایلات اصلی شامل فرایندهای مختلفی است و همه تمایلات به میانگینی منتهی می شود که دو الگویی است و درک آن از دو راه جداگانه امکان پذیر می باشد. برای شناسایی این چالشها که احتمالا فعل و انفعالات سیاست بین الملل در قرن بیست و یکم است، سعی خواهد کرد که بحث را بر تشابهات عظیم و اختلافات بزرگ متمرکز کند. آنچه در گذشته نگارنده به عنوان « روندهای هرج و مرج» و سپس «تفاوتهای دور» مطرح کرده است، اینک آنها را فقط به طور ساده روندهای متناقض می نامد که ممکن است یکدیگر را در بر گیرند، روندهایی که مهمترین گرایش اصلی عصر حاضر هستند.
ما با کدام متدولوژی باید روندها را بشناسیم؟ واکنش ما در شناخت تضادهای پایدار، علیت های تسلسلی، اختلافات فاحش در رفتار و تشابهات فراوان رفتاری باید چگونه باشد؟

کلیدواژه‌ها