نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مؤلف متن، استاد ادبیات عرب دانشگاه تهران

2 مترجم متن

چکیده

روابط ایران و کشورهای عربی از دیرباز اهمیت داشته و این روابط در قرن 21 به دلیل موقعیت استراتژیک کل منطقه خاورمیانه و نقش پراهمیت آن برای کشورهای بزرگ و جامعه چند قطبی آینده از اهمیت بیشتری برخوردار خواهد بود، زیرا این کشورها همسایه یکدیگر هستند و هر رویداد سیاسی در سرنوشت مشترک آنان تاثیرات مثبت یا منفی دربر خواهد داشت. نخستین سمینار روابط ایران و عرب که با همکاری مشترک مرکز مطالعات وحدت عربی (بیروت) و مرکز پژوهش های علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه (تهران) در شهریور 1374 با میزبانی دانشگاه قطر برگزار شد موقعیتی را فراهم اورد تا روابط میان ایران و اعراب طی مقالاتی از سوی محققان ایرانی و عرب بررسی شده و اهمیت آن مورد تاکید قرار گیرد. این مقاله توسط آقای آذرشب به زبان عربی ارئه و توسط دکتر حجت رسولی به فارسی برگدانیده شده است.

کلیدواژه‌ها