نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مؤلف متن، استاد حقوق بین الملل دانشگاه لبنان

2 مترجم متن، استادیار دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

قوانین بین ­المللی به تدریج مراحل تکاملی خود را سپری می کنند و دولت ها با قبول آنها لازم است تا به تعهدات خود عمل نمایند. برای تضمین بهبود مناسبات میان دولتها و تحقق منافع مشترک آنان بر اساس صلح و امنیت و احترام متقابل پایبندی به این قوانین ضروری می نماید. گاهی اوقات برخی از دولتها – صرف نظر از انگیزه واحد و اهدافشان- با نادیده گرفتن تعهدات خود، قوانین بین المللی را نقض می کنند ولی از نظر حقوقی دولتها در برابر تعهدات  بین ­المللی خود مسئول بوده و باید خسارت ها و زیان های ناشی از تخلفات خود را جبران کنند. از این رو مسئولیت بین ­المللی تضمین کننده و حافظ اساسی حقوق قانونی کشورهای مرتبط قوانین بین­ المللی محسوب می گردد و به هنگام بروز اختلاف این قوانین از این حقوق آنها حمایت می کند.

کلیدواژه‌ها